1. En tobaksfri livsstart.
  2. En halvering av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa.
  3. En halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest.
  4. Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

Nu konstaterar Statens Folkhälsoinstitut med stöd av 2012 års statistik att inte något av målen på tobaksområdet kommer att uppnås. Så här har det gått:

En tobaksfri livsstart

Målet är att inga foster eller nyfödda barn ska utsättas för tobak från 2014. Utifrån ett index av 2012 års statistik bedömer Folkhälsoinstitutet att endast 13 procent av delmålet har uppnåtts.

Positivt är att rökning under tidig graviditet enligt Socialstyrelsens mätningar minskade från 31 procent år 1983 till 6,5 procent 2010. Senare under graviditeten minskar andelen rökare till 5 procent. 13 procent av de nyfödda barnen 2010 hade en förälder som rökte hemma den första levnadsmånaden.

Halvering av unga som börjar röka eller snusa

Målet är att andelen ungdomar som börjar röka eller snusa ska halveras till 2014. Folkhälsoinstitutet kommer fram till att 65 procent av det delmålet uppnåtts. Statistiken bygger på CANs rapport om skolbarns drogvanor 2012.

Enligt den statistiken är det färre barn i årskurs 9 som röker nu jämfört med början av 2000-talet. Det skedde en ökning bland pojkarna mellan 2005 och 2010, medan rökningen bland flickor ligger på en hög, men stabil nivå. 17 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna uppgav att de rökte.

I årskurs 2 i gymnasiet rökte 34 procent av pojkarna och 39 procent av flickorna.

Halverad rökning i de grupper som röker mest

Målet att halvera andelen rökare i de grupper som röker mest har uppnåtts till 54 procent. Det är korttidsutbildade, socialt och ekonomiskt utsatta och vissa invandrargrupper som röker mest. Ju kortare utbildning människor har desto större andel röker varje dag. De exakta sambanden mellan dålig ekonomi och den stress detta orsakar samt ohälsa är inte helt klarlagda, men social ojämlikhet påverkar alla levnadsvanor, och det gäller även rökning, konstaterar Folkhälsoinstitutet.

I länder som Nya Zeeland och Skottland som planerar för en tobaksfri framtid är satsningarna just på de socialt utsatta grupperna särskilt påtagliga.

Passiv rökning

I det fjärde nationella delmålet att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för passiv rökning år 2014 har 36 procent av målet uppnåtts. År 2012 utsattes 17 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i Sverige för passiv rökning i hemmet, på arbetet eller någon annanstans, minst en gång i veckan. Även när det gäller passiv rökning spelar de sociala skillnaderna stor roll för utsattheten för tobaksrök. Cirka 200 personer beräknas avlida varje år på grund av passiv rökning.

Källa: Statens folkhälsoinstitut

Läs vidare