I många år har fler vuxna kvinnor än män varit dagligrökare, men 2013 var andelen elva procent för båda grupperna.

Några större förändringar för de grupper som röker mest har inte inträffat. I den åldersgrupp som har flest dagligrökare, 45-64 år, har det skett en minskning bland kvinnorna från 16 till 14 procent från 2012 till 2013, medan andelen bland männen ökat med en procentenhet, från 14 till 15.

I åldersgruppen 16-29 år ökade rökningen bland kvinnorna med en procentenhet och minskade bland männen med en enhet.

Fortfarande är det stora skillnader mellan låg- och högutbildade.

Bland kvinnor med enbart grundskola ökade rökningen från 16 till 18 procent medan den minskade för männen från 15 till 14. För personer med eftergymnasial utbildning minskade rökningen från 2012 till 2013 från sju till fem procent bland kvinnorna medan nivån band männen var sex procent båda åren.

Grupperna arbetslösa och sjukskrivna har en stor andel rökare. Bland arbetslösa rökte 19 procent av samtliga, vilket var en minskning med fem procentenheter från 2012. Bland sjukskrivna rökte 26 procent år 2013 mot 24 året innan.

Bland arbetare rökte 16 procent av kvinnorna och 15 procent av männen, vilket kan jämföras med mellan- och högre tjänstemän, där sex procent av både kvinnor och män röker.

Bland invandrare är det personer som kommer från andra europeiska länder som röker mest, 17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen. Bland invandrare från länder utanför Europa röker fyra procent av kvinnorna och 17 procent av männen. Det innebär en viss minskning från 2012.

Andelen dagligsnusande kvinnor ökade 2013 från tre till fyra procent, medan andelen snusande män minskade från 19 till 18 procent. Sedan 2004 har andelen snusande kvinnor hela tiden varierat mellan tre och fyra procent. Andelen snusande män visar däremot en tydlig minskning. År 2004 var andelen 22 procent.

Andelen vuxna, 16-84 år, som utsätts för passiv rökning ligger för kvinnornas del på 15 procent. En andel som är oförändrad sedan 2008. Bland vuxna män är andelen 17 procent. En minskning med nio procentenheter sedan 2004. För kvinnorna minskade andelen under samma tid med sju procentenheter.

Sju procent av kvinnorna och åtta procent av männen utsätts för passiv rökning i hemmet. I offentliga miljöer drabbas tre procent av kvinnorna och fyra procent av männen av andras tobaksrök.

Någon mätning av barns utsatthet för passiv rökning ingår inte i nationella folkhälsoenkäten.

Hela undersökningen

Läs vidare