Snusandet bland tjejer och unga kvinnor har ökat drastiskt under de senaste åren. Snusindustrin har satsat hårt och framgångsrikt på marknadsföring riktad mot den kvinnliga målgruppen, genom produktdesign, smaktillsatser och reklam via feministiska förebilder i sociala medier. Det är hög tid att uppmärksamma alla kvinnors rätt – oavsett ålder – till bättre skydd mot skadligt tobaksbruk.

Snusreklamen och bruket ökar. A Non Smoking Generations nya medierapport visar att reklamen för vitt snus i sociala medier har ökat drastiskt det senaste året, och att tobaksföretag investerar miljontals kronor i influencer-marketing för att nå ut till ungdomar – ofta unga tjejer. Samtidigt visar färsk nationell statistik från Folkhälsomyndigheten att andelen dagligsnusare bland unga kvinnor har ökat med 300 procent de senaste tre åren. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har snusandet bland unga näst intill fördubblats det senaste decenniet, och ökningen är särskilt stor bland tjejer. 2021 uppgav 37 procent av tjejerna i gymnasiet att de hade använt vitt snus, och en stor andel av dessa hade aldrig använt någon tobaksprodukt tidigare. Denna utveckling är ett resultat av snusindustrins allt mer aggressiva marknadsföring riktad mot tjejer, och framför allt ett kvitto på att Sveriges politiker måste agera för att stoppa industrins framfart.

Utan vetenskapliga belägg påstår snusindustrin ofta att ”snus räddar liv” genom att erbjuda rökare ett mindre skadligt alternativ till cigaretter. Följaktligen anser de att tobakspolitiken bör beakta tobaksprodukters olika skadeverkningar, och uppmuntra rökare att gå över till snus. Oberoende studier visar dock att försök till rökstopp med hjälp av andra nikotinprodukter ofta förstärker beroendet och leder till ett skadligt blandbruk. I Hjärt-Lungfondens Novusundersökning från 2021 svarade 59 procent av kvinnorna som använder vitt snus att de inte har ersatt något tidigare tobaksbruk, vilket innebär att de var helt tobaksfria tidigare eller använder fler tobaksprodukter. Industrins ”skademinimeringsprincip” är inte evidensbaserad utan snarare en subjektiv tolkning av fakta om tobaksprodukters relativa risker. Det underliggande syftet är att vilseleda politiker i hopp om att snus och nya nikotinprodukter ska undantas hårdare reglering, för att främja försäljningen i målgrupper där företagen har stor tillväxtpotential – bland ungdomar och kvinnor.

Nikotinets hälsorisker underskattas. I decennier har tobaksindustrin orsakat miljontals dödsfall i världen varje år, och cyniskt ljugit om tobakens hälsoeffekter för att initiera samt upprätthålla beroenden. I dag handlar lögnerna om nikotinet i stället för rökningen som på 70-talet. Snus och nya nikotinprodukter framställs som relativt ofarliga och som en del av lösningen på den globala tobaksepidemin, medan den oberoende forskningen visar att nikotin ökar risken för flertalet allvarliga folkhälsoproblem, såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och psykisk ohälsa – oavsett produkt. Av både historisk och aktuell erfarenhet vet vi att tobaksindustrin inte kommer att ta ansvar för folkhälsan, och att dess inflytande bör exkluderas från folkhälsopolitiken.

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och studier visar att snus, vitt snus, och e-cigaretter lockar tobaksfria ungdomar – som senare löper ökad risk att även börja röka och använda andra droger. Sveriges tobakspolitik måste stärkas i linje med WHO:s tobakskonvention, genom åtgärder som bidrar till att fasa ut samtliga tobaksprodukter (produkter som helt eller delvis framställs av tobak) och förebygga alla former av nikotinberoende. En stark och sammanhållen tobakspolitik hindrar heller inte vuxna från att använda eller byta nikotinprodukter, men skyddar barn och unga – tjejer som killar – från att börja.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Debattartikeln publicerades 18 mars unt.se

 

Läs vidare