Det visar en nationell undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomfört i samarbete med Tobaksfakta.

Så här fördelas andelarna i procent mellan de aktuella utomhusmiljöerna. Siffrorna visar svarskategorierna ”mycket bra” och ”ganska bra” hopräknade:

  • Rökfria utomhusserveringar, 74 procent
  • Rökförbud vid entréer till offentliga byggnader, 83 procent
  • Rökfria hållplatser och järnvägsperronger, 79 procent
  • Rökfria lekplatser, 92 procent
  • Rökfria balkonger i flerfamiljshus, 66 procent

Förslag om rökfria utomhusmiljöer finns med i slutbetänkandet av utredningen En översyn av tobakslagen som varit ute på remiss till 1 juli.

Regering och riksdagspolitiker har därför inom kort möjlighet att uppfylla folkets önskemål om att slippa tobaksrök i utomhusmiljöer där det ofta finns mycket folk.

Flera attitydundersökningar under senare år visar likartat starkt stöd från allmänheten för fler rökfria utemiljöer.

Ett exempel är den intervjustudie som Folkhälsomyndigheten år 2012 fick i uppdrag att genomföra och vars resultat utgör grunden för utredningsförslagen om vidgade rökförbud.

Man frågade dels var deltagarna mest utsattes för passiv rökning och dels vad de ansåg om rökfria utemiljöer. De mest utsatta miljöerna visade sig vara entréer till byggnader där allmänheten har tillträde och uteserveringar.

Stöd även för exponeringsförbud

SOM-undersökningen omfattar 3 400 personer som via post eller webb fått frågor bl a om attityder till tobaksförebyggande arbete. Förutom en utökning av rökfria miljöer stöder en majoritet även förslaget om exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker där tobak säljs. Där är stödet 52 procent. Två av tre svarande bejakar också höjd cigarettskatt.

Undersökningen omfattar flera aspekter. Förutom de genomsnittliga resultaten visar tabeller även olikheter mellan könen, olika åldersgrupper, utbildning, hushåll och tobaksvanor.

Inte oväntat är den egna rökvanan mest utslagsgivande när det gäller attityden i de olika frågorna. Man kan i övrigt utläsa att det starkaste stödet för rökfria uteserveringar finns i åldersgruppen 30-49 år. Stödet från kvinnorna är något större än männens, 76 procent mot 72. I gruppen hushåll med barn är stödet 79 procent. I de flesta frågorna är det kvinnlig majoritet för tobaksprevention.

Där finns starkaste stödet

Andra tabeller visar resultat efter politisk orientering hos de svarande. Där framgår att det starkaste stödet för rökfria uteserveringar finns hos Miljöpartiet och Centerpartiet, båda med 80 procent. Lägst ligger Sverigedemokraterna med 64 procent.

SOM-undersökningen omfattar ytterligare några tobaksförebyggande åtgärder. Det är reklamfria, enhetliga cigarettpaket och ett nationellt politiskt beslut om ett rökfritt samhälle. 44 procent stöder neutrala paket medan 42 procent tycker att ett rökfritt samhälle vore ganska eller mycket bra. Osäkerheten hos de svarande är dock stor – endast 16 respektive 28 procent anser att det är dåliga förslag.

SOM-institutet genomför årligen en nationell undersökning för att kartlägga allmänhetens attityder i skilda samhällsfrågor. Olika aktörer kan medverka, som i år bl a Tobaksfakta.

Mer information krävs

– Det är positivt med det starka stödet för rökfria utomhusmiljöer i den här undersökningen. Samtidigt indikerar resultaten generellt att det finns en brist på kunskap hos allmänheten om att det behövs flera olika åtgärder för att minska tobaksskadorna.

Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

– Kunskapsförmedling är ett nödvändigt komplement till lagstiftning för att skapa förståelse för åtgärderna så att de accepteras och efterlevs.

– Det är hög tid för Sverige att följa artikel 12 i WHO:s tobakskonvention om allas rätt till information om samtliga delar av tobaksproblemet. Särskilt med tanke på att Sverige hade en ledande roll i arbetet med att utforma den artikeln.

SOM-undersökningen diskuteras i Almedalen i Tobaksfaktas seminarium Svenska folket gillar tobaksförebyggande åtgärder – men tycks behöva mer information.

Platsen är Hotel Solhem, Solhemsgatan 3, lokal Ringmuren, tisdagen 5 juli kl 08.00 – 08.45.

Kontaktperson: Göran Boëthius, telefon: 070-642 51 17

boethius@tobaksfakta.se

Hämta SOM-rapporten

Läs vidare