Studien, som är publicerad i BMC Public Health, genomfördes bland 9954 män i Stockholms län. 2002 registrerades uppgifter om bland annat deras tobaksvanor, vikt, matvanor, motionsvanor och alkoholkonsumtion. 2007 gjordes en uppföljning.

Det visade sig då att det bland de män som snusade var en större andel som gått upp i vikt under de fem åren. Sannolikheten för viktökning var drygt 30 procent större bland snusande män än bland tobaksfria. Dessutom förekom fetma i större utsträckning bland de snusande männen.

En tydlig skillnad syntes även när forskarna justerat siffrorna med hänsyn till männens övriga levnadsvanor. Viktökningen och den större andelen överviktiga bland snusarna kan alltså inte förklaras av exempelvis annorlunda mat- eller motionsvanor bland snusare.

Resultatet stämmer med två tidigare undersökningars.

Vad sambandet mellan snusande och ökad kroppsvikt beror på vet forskarna ännu inte, men det är känt att snus, liksom cigaretter, har en mängd olika effekter på kroppens ämnesomsättning.

Länk till BMC-artikeln om snusstudien

Läs vidare