Under våren har elever i Uppsala län årskurs 6-9 skapat affischer kopplade till barnarbete på tobaksplantager och barns rättigheter.

Runt om i världen utnyttjas 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksindustrin. Barnarbete strider mot FN:s barnkonvention och de globala hållbarhetsmålen. Enligt barnkonventionen ska barn skyddas mot arbete som är skadligt eller hindrar skolgång och ha rätt till utbildning, fritid, lek och vila.

”Att unga får vara med och göra sina röster hörda i tobaksfrågan ligger helt i linje med barnkonventionen som blev lag i början av 2020 och även länets strategi för ANDTL-frågorna ” säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Tävlingen ligger till grund för en kampanj under Tobaksfria veckan, vecka 47, där elevernas affischer kommer att användas. Syftet är att öka kunskapen kring barnarbete inom tobaksindustrin och barns rättigheter kopplat till barnkonventionen samt de globala hållbarhetsmålen. Genom att delta i  tävlingen har eleverna visat på engagemang i tobaksfrågan och arbetat med flera centrala delar ur kursplanerna för samhällskunskap och bild. Tack vare elevernas engagemang och insats i tävlingen skänks även 5000 kr till UNICEF för deras arbete med utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar. Kampanjen är också en del i samarbetet för att Uppsala läns skolor ska nå en tobaksfri skoltid.

”För att en förändring ska ske krävs ungas engagemang och vuxnas ansvar. Det är viktigt för oss inom politiken att värna om ungas hälsa och delaktighet. Målsättning måste vara att säkerställa hälsosamma och trygga miljöer för barn och unga” säger Malena Ranch, regionråd.

De fyra vinnarna har utsetts av en jury bestående av landshövding Göran Enander, regionråd Malena Ranch, ordförande i regionala nätverket för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 Margareta Pantzar, och Hälsoäventyrets ungdomsråd med elever mellan årskurs 6-9.

De vinnande bidragen

Vibyskolan, årskurs 6, Håbo kommun
Högåsskolan, årskurs 6, Knivsta kommun.
Aspenskolan, Omega, årskurs 9, Tierps kommun.
Ärentunaskolan, FBK, årskurs 6-9, Uppsala kommun.

Faktaruta

Hälsoäventyret är en hälsofrämjande, pedagogisk verksamhet med uppdrag att stärka barn och ungdomars hälsa i länet.

Figgesresa.se – är ett samarbete mellan Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län. På hemsidan finns metodstöd och inspiration för skolor att arbeta tobakspreventivt för att nå en tobaksfri skoltid.

Fler rökfria miljöer för att skydda barns och ungas hälsa – I Sverige försöker vi på olika sätt att minska rökningen i samhället. Detta för att skydda barn och ungas hälsa. Barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden. Rökfria miljöer medför att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar tobaksdebuterar. Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontaktuppgifter för frågor

Hälsoäventyret – Carina Hesse Bolin, verksamhetschef Hälsoäventyret, Region Uppsala, tfn: 070 – 535 67 83, carina.hesse.bolin@regionuppsala.se

Länsstyrelsen- Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län, tfn: 010 – 22 33 262, anna.haid@lansstyrelsen.se

[1] ANDTL= alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel

Läs vidare