Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. I Sverige begick 1 524 personer självmord år 2014, 1044 män och 487 kvinnor. Självmorden minskar något i befolkningen som helhet, men ökar bland dem i åldrarna 15-24 år.

En rad tidigare forskningsstudier har rapporterat en koppling mellan rökning och självmord, men sambandets styrka har varierat i studierna och resultaten har diskuterats. Rökning hänger även ihop med andra riskfaktorer för självmord, så som depression och alkoholmissbruk, vilket gör det svårt att få en tydlig bild. I den nu aktuella sammanställningen har författarna därför gjort en bred sammanvägande analys, metaanalys, av forskningen på området för att få tydliggöra sambandets storlek. Deras slutsatser baseras på 63 tidigare studier med sammanlagt över 8 miljoner deltagare.

Resultatet av analysen visar

  • Självmordstankar är ungefär dubbelt så vanliga bland rökare som bland dem som aldrig rökt.
  • Samma sak gäller mer långt gångna planer på att ta sitt liv.
  • Självmordsförsök är lite mer än dubbelt så vanliga bland rökare.
  • Död i självmord är nästan dubbelt så vanlig bland rökare som bland dem som aldrig rökt.

Även bland före detta rökare kan man se tendenser till ökad risk för självmordstankar och död i självmord, men de resultaten är inte lika statistiskt säkra.

Både nationellt och internationellt är insatser för att förebygga självmord ett folkhälsopolitiskt prioriterat område. De två författarna menar att tobaksprevention och rökavvänjning måste ingå i detta arbete eftersom det finns ett starkt samband mellan rökning och självmord. Det behöver inte vara ett orsakssamband, men rökningen måste i varje fall ses som en bidragande faktor, skriver de.

Läs vidare