Det finns flera tidigare försök att beräkna rökningens samlade kostnader i ett internationellt perspektiv. Men detta är första gången som lika stort fokus har lagts på låg- och medel- som höginkomstländer.

Forskarna har samlat in en mängd data från 152 länder om hälso- och samhällsekonomiska parametrar år 2012. De har både beräknat de direkta kostnaderna för vård av personer med rökrelaterade sjukdomar och de indirekta kostnaders i form av bland annat minskad produktivitet. Kostnader till följd av passiv rökning finns inte med i undersökningen.

Studien visaratt år 2012 svarade sjukdomar orsakade av rökning för 12% (2,1 miljoner) av alla dödsfall bland vuxna i åldrarna 30-69 år. Högst andel rökorsakade dödsfall bland vuxna i arbetsför ålder fanns i Europa och Amerika.

Under det aktuella året förlorades totalt 26,8 miljoner arbetsdagar i världen till följd av ryökrelaterad ohälsa.

Forskarna har beräknatden totala ekonomiska kostnaden för rökning i världen 2012 till 1436 miljarder amerikanska dollar, vilket motsvarar 1,8% av världens BNP, totalt. Men det fanns betydande regionala variationer. I Kanada och USA kostade rökningen 3% av BNP och i Europa 2,5% av BNP.

Nästan 40% av den globala ekonomiska kostnaderna bars av låg- och medelinkomst; defyra länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kinavar särskilt hårt drabbade.
Forskarna påpekar att FN: s generalförsamling 2015 antog 17 nya mål för hållbar utveckling fram till 2030. Mål 3 innefattar bland annatatt minska detidiga dödsfallen av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel. Det handlar om cancer, lungsjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar där rökning är den största gemensamma riskfaktorn. Mot bakgrund av detta framhåller forskarna att deras resultat ”understryker det akuta behovet av att alla länder genomföromfattande tobaksförebyggandeåtgärder för att hantera dessa ekonomiska kostnader och samtidigt bidra till att uppnå en hållbar utveckling”.

Läs vidare