Världshälsoorganisationen WHO har för första gången tagit fram rekommendationer för hur hälsovård och beslutsfattare världen runt ska motverka tobaksbruk och passiv rökning under graviditet. WHO recommendations for the prevention and management of tobacco use and second-hand smoke exposure in pregnancy 2013 heter skriften. Bland de internationella experterna bakom riktlinjerna finns Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Mot den här bakgrunden är det särskilt oroande att det i flera områden i världen syns en ökning av rökningen bland kvinnor. WHOs nya skrift presenterar en rad rekommendationer som bland annat innefattar att hälsovården bör identifiera tobaksbruk hos gravida och arbeta för att hjälpa gravida tobaksbrukare att sluta. Rekommendationerna riktas både till dem som arbetar direkt med gravida kvinnor och till beslutsfattare som planerar och fördelar resurser till vården.

Skriften presenterar även det vetenskapliga och erfarenhetsmässiga stödet för rekommendationerna.

Läs vidare