Regeringens proposition om en ny lag för nikotinprodukter kommer att behandlas i riksdagens socialutskott 10 maj. Motionerna som lämnats in i frågan visar stor spännvidd i inställningen till propositionen. En återkommande punkt som tas upp är förslaget om att införa smakförbud på e-cigarett.

Sverigedemokraterna hör till dem som är mest negativa. SD anser att det saknas en seriös vetenskaplig bedömning som ger skäl till ett förbud vad det gäller smaksättning av vätska avsedd för elektroniska cigaretter. SD anser inte heller att ett förbud skulle skydda barn mot att börja använda e-cigaretter. ”Det är likaså viktigt att beakta det faktum att elektroniska cigaretter inte är avsedda för barn och unga. Av den anledningen är de också belagda med en åldersgräns”, skriver SD.

Moderaterna är också negativa till smakförbud på e-cigaretter. De menar att ”tobakfria nikotinprodukter” inte ska regleras lika hårt som exempelvis cigaretter. Samtidigt är de eniga med regeringen om att unga behöver skyddas mot nikotinprodukter. ” Nikotin är ett skadligt och beroendeframkallande ämne som det är särskilt viktigt att barn och unga skyddas ifrån”, skriver Moderaterna. De vill också utreda möjligheterna att införa en begränsning av högsta tillåtna nikotinhalt i ”tobaksfria nikotinprodukter”.

Centerpartiet har en mer avvaktande inställning till förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Centern delar regeringens hållning att det är angeläget att bromsa utvecklingen med en ökad användning av e-cigaretter bland barn och unga, men menar att det är svårt att utläsa någon tydlig vetenskaplig grund för förslaget om ett förbud. Centern vill istället att man ska avvakta vad som kommer fram av Folkhälsomyndighetens sammanställning av tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Myndigheten fick uppdrag 24 mars i år.

V vill utreda smaksättning av vitt snus

Vänsterpartiet menar att en viktig intention med lagändring om förbud mot försäljning av smaksatt vätska ska vara att minska användningen av produkterna bland barn och unga.  Samtidigt har e‑cigaretter i vissa fall haft en påvisad effekt att vuxna tobaksrökare övergår till att använda e‑cigaretter. Därför anser Vänsterpartiet att en eventuell ändring i lagen behöver följas upp med en utvärdering som kartlägger att lagen fått önskad effekt. Det vill säga minskad tobaksanvändning bland unga och att det inte blir så att e‑cigarettanvändare återgår till att röka tobak eller att färre tobaksrökare byter till e‑cigaretter.
Vänster är även oroad över användningen av vitt snus och vill att det görs en utredning för att utreda ett eventuellt förbud av smaksatt ”tobaksfritt snus” på liknande villkor som en utredning om smaksatta e-cigaretter.
Liberalerna är också mycket oroade över användningen av nya nikotinprodukter.

De skriver i sin motion: ”Även nikotinprodukter utan tobak har skadliga hälsoeffekter. Ämnet nikotin kan ge förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens, ökad ämnesomsättning och sämre kondition. Även minnet och inlärningen kan påverkas. Till detta kommer att nikotin är en ytterst beroendeframkallande substans, och den som är fast i ett beroende är inte fri. Under allt för lång tid har svensk lagstiftning inte gett ett skydd mot folkhälsofarliga nikotinprodukter”.

Liberalerna föreslår att förslagen om nya nikotinprodukter införlivas i tobakslagen istället för att man skapar en ny lag. När det gäller e-cigaretter och smaksättning skriver Liberalerna: ””Avseende riskerna med e-cigaretter och de vätskor som används ser vi ett behov av mer forskning kring dessa produkternas riskfaktorer”.

Läs vidare