På senare år har forskning allt tydligare visat att tobaksrök kan bidra till fetma och dess följdsjukdomar – bl.a. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Laboratorieforskning tyder på att röken påverkar cellernas ämnesomsättning på ett sätt som ökar fetmarisken. Både egen rökning och att andas in andras tobaksrök har denna effekt.

I den nya studien undersökte forskare hur barn påverkas av passiv rökning i kombination med luftföroreningar från biltrafik.

– Biltrafiken har ökat och fler bostäder byggts nära stora vägar i USA under de senaste decennierna. Denna utveckling har skett parallellt med en epidemi av fetma bland barn, säger professor Rob McConnell, Keck School of Medicine vid University of Southern California.

Han ledde studien där forskarna studerade över 3 318 barn. Forskarna tog reda på om huruvida mamman hade rökt under graviditeten, om barnet varit utsatt för passiv rökning och om det växte upp i en miljö med mycket luftföroreningar av bilavgaser. Dessa uppgifter jämfördes med barnens body mass index, BMI, ett mått som kan visa om en person är normalviktig i förhållande till sin längd eller ej. I början av studieperioden var barnen i genomsnitt tio år och de studerades under åtta år till 18 års ålder.

Resultatet av analysen visade att alla de tre undersökta faktorerna – en mamma som rökt under graviditeten, passiv rökning under uppväxten och hög exponering för bilavgaser – var för sig ökade risken för övervikt och fetma hos barnet. När de tre faktorerna kombinerades ökade risken för övervikt och fetma ännu mer än om man bara summerade de enskilda riskökningarna. Forskarna drar slutsatsen att det verkar finnas en synergieffekt; de negativa effekterna av tobaksrök och luftföroreningar verkar förstärka varandra.

Övervikt och fetma bland barn är ett växande problem inte bara i USA utan även i bland annat Västeuropa. I Sverige är 20-25 procent av tioåringarna överviktiga och 3 procent väger så mycket att det räknas som fetma. Barn med fetma drabbas ofta av insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Prognosen för barn med fetma och övervikt när det gäller möjligheten att bli normalviktiga som vuxna är dålig. Cirka 80 procent av de barn som i 6 – 7-årsåldern är överviktiga eller lider av fetma är fortfarande överviktiga eller feta i de sena tonåren. Tidig fetma är allvarlig för den framtida hälsan.

Läs vidare