”Drogutvecklingen i Sverige” är en återkommande översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor. Förra gången rapporten gavs ut var 2011. Nytt för i år är att samtliga tabeller finns att ladda ned i Excel-format på www.can.se.

När det gäller tobaksbruket konstaterar CAN att det jämfört med situationen på 1990-talet syns en nedgång, men att den inte är lika tydlig i alla samhällsgrupper.

”Att ha ett dagligt tobaksbruk – främst rökbruk – sammanfaller idag ofta med faktorer som pekar på en socioekonomiskt mer ofördelaktig livssituation. Det är också vanligare att ensamboende mödrar röker dagligen än att kvinnor utan barn, samt sammanboende kvinnor med barn, gör detsamma. Således löper barn till ensamboende mödrar en större risk att utsättas för passiv rökning”, skriver CAN.

I rapporten konstateras också att regeringens etappmål att halvera andelen rökare till 2014 (jämfört med de nivåer som uppmätts 2002) bland de grupper som röker mest, inte har uppnåtts.

De senaste uppgifterna som redovisas rörande daglig rökning i den vuxna befolkningen (16–84 år) är från 2012/2013. 39 procent av männen i Sverige röker och/eller snusar, 31 procent gör det dagligen. Bland kvinnorna är motsvarande siffror lägre: 24 procent röker och/eller snusar och 16 procent gör det dagligen. 11 procent av männen och 13 procent av kvinnorna röker dagligen. 10 procent av männen och 8 procent av kvinnorna röker då och då.

Här kan du ladda ned rapporten och tabellerna.

Läs vidare