Handboken ges ut av Global Center for Good Governance in Tobacco Control, GGTC, som är ett WHO-stött kunskapscenter. GGTC jobbar med att samla in och sprida kunskap om tobakskonventionens artikel 5.3, den artikel som säger att länder aldrig får låta tobaksindustrin påverka sin folkhälsopolitik. Bakgrunden till detta är att det finns en olöslig motsättning mellan tobaksindustrins vinstintresse och ländernas strävan att förbättra folkhälsan.

När forskare i mitten av 1900-talet upptäckte att tobaksrökning orsakar cancer, gjorde tobaksindustrin i åratal allt för att förneka detta och att försöka sprida tvivel om forskningsrönen. På liknande sätt har tobaksindustrin sedan genom åren satsat enorma resurser på att i land efter land förhindra eller försena tobaksförebyggande lagar och andra åtgärder för att minska tobaksbruket.

Sedan länderna enats om den internationella tobakskonventionen, som trädde i kraft 2005, började många länder utveckla sina tobakslagar och skärpa sin lagstiftning om bland annat tobaksreklam och annan marknadsföring av tobak och om rökfria miljöer. Tobaksindustrin svarade med att trappa upp sina aktiviteter för att med allt ifrån lobbying till stämningsansökningar motverka denna utveckling.

År 2008 godkändes särskilda riktlinjer som mer i detalj beskriver hur länderna ska förverkliga artikel 5.3 och hålla industrin utanför folkhälsopolitiken. Riktlinjerna säger bland annat att regeringar och myndigheter

  • inte får ha någon form av partnerskap med tobaksbolag,
  • öppet ska redovisa sina kontakter med tobaksbolag, exempelvis på sina hemsidor,
  • ska sprida kunskap om tobaksindustrins taktik, och
  • aldrig får främja tobaksbolags verksamhet.

I den nya handboken presenterar GGTC en rad goda exempel på åtgärder som olika länder vidtagit för att följa dessa riktlinjer. Lagstiftning och administrativa åtgärder i 36 länder räknas upp. Sverige har ännu inte vidtagit några särskilda åtgärder för att aktivt genomföra artikel 5.3 och dess riktlinjer och finns inte med i uppräkningen. Det gör däremot vårt grannland Norge där Stortinget beslutat om etiska regler som förhindrar den statliga pensionsfonden från att investera i tobaksbolag.

I handbokens fyra fallstudier ges närmare presentationer av några regeringars arbete för att hålla tobaksindustrin på avstånd. En av fallstudierna handlar om Filippinerna där både hälsodepartementet och utbildningsdepartementet har utarbetat och spridit regelverk som förbjuder samarbete med tobaksindustrin. Även Mongoliet, Thailand och Uganda har varit mycket aktiva på detta område.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja publicerade 2013 en handbok riktad till svenska beslutsfattare och andra offentliga företrädare; Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning. Syftet är att underlätta praktiskt genomförande av artikel 5.3 i vårt land.

Läs vidare