Omkring 12 % av pojkarna och 16 % av flickorna i årskurs 9 svarade i årets undersökning att de rökt under de senaste 12 månaderna och att de fortfarande röker. I fjolårets undersökning med samma mått var motsvarande siffror 14 respektive 18 %.Även trendkurvan för perioden 2004-2013 visar en tydlig minskning av rökningen bland niondeklassare (även när man tagit hänsyn till att mätmetoderna ändrats under perioden).

Tyvärr ser det annorlunda ut på gymnasiet. Där har andelen rökare snarare ökat (pojkar) eller legat på en i stort sett oförändrad nivå (flickor) under perioden 2004–2013. I gymnasiets år 2 uppgav 25 % av pojkarna och 31 % av flickorna att de rökte i 2013 års undersökning. I 2012 års undersökning var motsvarande siffror knappt 26 % respektive 34 %. Rökdebuten har alltså förskjutits uppåt i åldrarna. Trots detta har andelen ungdomar i gymnasiet som röker dagligen eller nästan dagligen inte minskat i någon större utsträckning.

Mellan 70 och 80 % av dem som röker vill sluta, men hälften av dem som vill sluta svarar ”Ja, men i framtiden.”

Skolungdomarnas snusande ligger kvar på ungefär samma nivå som 2012. 2 % av flickorna i nian och 5 % av flickorna i gymnasiets år 2 har snusat de senaste 12 månaderna och gör det fortfarande. 10 % av pojkarna i nian och 22 % av pojkarna i gymnasiets år 2 är snusar enligt samma mått.

Det är fler elever som både röker och snusar än som endast snusar. Det betyder att majoriteten av eleverna som snusar också är rökare. Eftersom betydligt fler pojkar snusar är därmed också användning av både snus och cigaretter betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor.

Att röka vattenpipa fortsätter att vara ganska vanligt bland ungdomar. Bland gymnasieeleverna svarade 52 % av pojkarna och 47 % av flickorna att de någon gång rökt vattenpipa (54 respektive 56 % i förra årets undersökning med samma utformning). Andelen som rökt vattenpipa under de senaste 12 månaderna var i årets undersökning, liksom i förra årets undersökning, 25 % bland pojkarna och 24 % bland flickorna i gymnasiet.

När det gäller övriga droger visar rapporten en nedåtgående trend för alkohol och ett mer stillastående läge för cannabis och annan narkotika. Rapporten visar också påtagliga regionala skillnader när det gäller tobaks-, alkohol- och narkotikaanvändning bland unga.

Ladda ned CAN-rapporten Skolelevers drogvanor 2013 här

Läs vidare