De finländska forskarna konstaterar att det är viktigt att undersöka sambandet mellan snusande och övriga levnadsvanor samt livsstilsattityder särskilt bland unga. Detta eftersom det är i den åldern som vi ofta grundlägger levandsvanor som vi bär med oss resten av livet.

Undersökningen är en del av en nationell hälsofrämjande kartläggning i skolorna i Finland. I den aktuella snusstudien deltog 183 226 ungdomar i åldrarna 14-20 år från alla typer av skolor. Deltagarna fick följa i ett frågeformulär med frågor om snusanvändning, alkoholbruk, rökning, attityder till alkohol och rökning, föräldrarnas rökvanor och utbildning samt diverse bakgrundsuppgifter.

19 procent av ungdomarna rökte varje dag och ytterligare 15 procent ibland. 11 procent drack alkohol varje vecka, 57 procent drack alkohol en gång i månaden eller mer sällan. Mer än två tredjedelar hade en positiv inställning både till rökning och till alkohol.

18 procent av ungdomarna använde eller hade använt snus. Snusande var vanligare bland pojkar och bland ungdomar vars föräldrar hade högre utbildning.

Bland ungdomar som snusade var det mer än 30 gånger så vanligt att också röka som bland ungdomar som inte snusade. Att dricka alkohol minst en gång i veckan var 27 gånger så vanligt bland snusare som bland icke snusare. Positiva attityder till rökning var också vanligare bland snusare än bland övriga.

Forskarna framhåller att deras resultat går i linje med tidigare forskning från bland annat Sverige, USA och Norge. (Tobaksfakta rapporterade exempelvis nyligen om en studie som visade en ökad risk för alkoholberoende bland snusare. )De finländska forskarna menar att snusanvändande kan vara en signal om en anhopning av ohälsosamma levnadsvanor hos en ung person och att den kunskapen bör användas i det hälsofrämjande arbetet.

Läs vidare