– Jag blev överraskad av det mycket tydliga sambandet mellan låg stresstolerans och rökning. Sambandet kvarstod även när vi tog hänsyn både till föräldrars utbildningsnivå och socioekonomi samt studiedeltagarnas egen utbildningsnivå och socioekonomi, säger Beatrice Kennedy, läkare på Klinisk epidemiologi och biostatistik på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Hennes avhandlingChildhood bereavement, stress resilience, and cancer risk: an integrated register-based approachhandlar omsamband mellanpsykisk stress, stresstolerans och risken att drabbas av cancer. Stresstolerans är ett centralt begrepp i hennes forskning. Det innefattar personlighetsdrag och förmågor till stresshantering.Beatrice Kennedy har använt information om stresstolerans som samlats in i samband med mönstring och kopplade denna till risker för rökning, alkohol, droganvändning och senare även cancer.

Forskningsresultaten visade tydliga samband mellan låg stresstolerans och risken att drabbas av lung- och levercancer senare i livet. Detta samband kan, menar Beatrice Kennedy, sannolikt åtminstone delvis förklaras av att personer med låg stresstolerans också har högre risk för rökning och andra riskabla levnadsvanor.

– Resultaten i min forskning kan peka på att låg stresstolerans innebär en ökad risk för att ha ett riskbruk av alkohol och vara dagligrökare. En förklaringsmodell är att dessa vanebildande substanser kan fungera som självmedicinering, säger Beatrice Kennedy.

En annan frågeställning som avhandlingen försöker besvara är om förlust av en nära anhörig i barndomen kan påverka utvecklingen av stresstolerans och på längre sikt även öka risken att drabbas av cancer.
– Min forskning visar att de långsiktiga konsekvenserna av att förlora en nära anhörig i barndomen innefattar lägre stresstolerans, såväl som en liten ökad risk av drabbas av vissa cancerformer. I Sverige förlorar vart tjugonde barn ett syskon eller en förälder före sin 18-årsdag. Vår förhoppning är att genom psykologiska och sociala interventioner kunna minska riskerna för dessa barn, säger Beatrice Kennedy.

Hon menar att insatser för att påverka människors stresstolerans kan vara en viktig pusselbit i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
Ladda ned avhandlingen här:

https://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1157573&dswid=-3634

Läs vidare