Kina är nu med små steg på väg mot ”det stora språnget” i ett tobaksförebyggande arbete, lyder rubriken i en analys i medicintidskriften The Lancet.

Andelen rökare bland männen är 60 procent och bland kvinnorna fyra procent. Om den manliga andelen inte minskar kommer 100 miljoner personer av mankön som nu finns i åldersgruppen 0-29 år att dö i förtid av sin rökning. Den beräkningen finns i en färsk studie som publicerats i British Medical Journal.

En kinesisk statistisk rapport, GATS, klargör omfattningen av de åtgärder som krävs för att minska rökningen kraftigt bland männen, se till att den inte ökar bland kvinnorna och skyddar icke rökare, särskilt barn, mot passiv rökning.

Rapporten visar att endast var fjärde vuxen kines känner till riskerna med rökning och en ännu mindre andel vill sluta röka. Kunskapsbristen finns även hos 40 procent av sjukvårdspersonalen.

GATS-rapporten bedöms som ett steg till effektivare tobakskontroll och full tillämpning av WHOs tobakskonvention, som Kina har ratificerat.

Hinder på vägen är de hittills mycket låga cigarettpriserna. De uppfattas som en social förmån. Tobaksskattens del av priset ligger betydligt under WHOs riktmärke på 75 procent.

Sex procent av den kinesiska statens inkomster utgörs ändå av tobaksskatter. The Lancet bedömer att även en, till att börja med, blygsam höjning av skatten skulle minska rökandet och samtidigt ge staten större skatteinkomster.

Enligt The Lancet avspeglas den kinesiska regimens vilja att verkligen ta itu med tobaksproblemet av landets engagemang i den internationella konferensen om icke smittsamma sjukdomar (NCD) i New York i höstas.

Drygt 80 procent av alla dödsfall i Kina orsakas av sådana sjukdomar, cancer, lungsjukdomar och sjukdomar i hjärta och kärl. Målet att höja medellivslängden förutsätter kraftfulla insatser för att förebygga dem. Att förebygga tobaksbruk är ett effektivt sätt.

Lokala insatser för rökfria miljöer i flera stora städer bl a Peking och Shanghai visar att det går att begränsa rökningen. Bästa exemplet är Hongkong där beslut om rökfria miljöer följts av fler tobaksförebyggande åtgärder. Resultatet är att andelen rökande män minskat till under 20 procent.

Den kinesiska regeringen förbereder nu en vitbok om rökningen i landet och om de åtgärder som krävs för att minska den och rädda miljontals liv.

Källor: British Medical Journal

The Lancet, 3 mars 2012, volym 379; nummer 9818; sidorna 779-780

Läs vidare