Hässleholm i Skåne är en av de 184 svenska kommuner som nu har rök- eller tobaksfri arbetstid. I Skånekommunen infördes rökfri arbetstid 2009. Syftet var att förbättra hälsan. Hässleholms kommun vill även vara ett föredöme i samhället och för andra organisationer.

Rökfri arbetstid betyder att det inte är tillåtet att röka på betald arbetstid. Dit räknas inte lunchrasten. Det är inte tillåtet att göra flextidsuppehåll för att röka. Kommunen har särskilt uttalat att förtroendevalda politiker ska föregå med gott exempel när det gäller rökfri arbetstid.

Nu har en utvärdering av Hässleholms rökfria arbetstid genomförts inom ramen för en medarbetarenkät. Den besvarades av 2 985 anställda (svarsfrekvensen var cirka 76 procent). Här är resultaten:

  • 86 procent har tagit del av informationen om rökfri arbetstid. Kommunens folkhälsostrateg Vidar Albinsson framhåller i rapporten om utvärderingen att det är viktigt att alla anställda känner till kommunens ståndpunkt i denna fråga.
  • Omkring hälften tycker att beslutet om rökfri arbetstid respekteras väl på den egna arbetsplatsen. Sju procent svarar att det inte respekteras alls. ”Förutom fortsatta informationsinsatser vid t.ex. nyanställningar och på intranätet är det även viktigt att kommunens chefer och ledare föregår med gott exempel”, skriver folkhälsostrateg Vidar Albinsson.
  • Det var bara en fjärdedel av de svarande som rökte när rökfri arbetstid infördes. 236 av dessa har slutat eller röker i dag mindre än tidigare.
  • 80 procent tycker det är bra med rökfri arbetstid. Sex procent tycker det är dåligt.

Resultaten från Hässleholm stämmer bra med tidigare forskning och erfarenhet som bland annat redovisas i Statens folkhälsoinstituts ”Tobaksfritt arbetsliv – idéskrift för arbetsgivare”. Där framgår bland annat att forskning visar att en stark policy om en rökfri arbetsplats bidrar till att omkring 4–6 procent slutar röka och de som fortsätter drar ner konsumtionen med omkring 10 procent.

Skriften presenterar också beräkningar som visar att en rökare kostar arbetsgivaren omkring 45 000 kronor extra per år på grund av rökpauser och extra sjukdagar.

Länk till idéskriften

Läs vidare