Regeringens proposition 2017/18:156 är under riksdagsbehandling och ska debatteras i kammaren 15 maj. Den 16 maj är det dags för omröstning och beslut. I propositionen föreslås bland annat

  • tillståndskrav för att få sälja tobak,
  • rökfria utemiljöer (gäller även e-cigaretter och örtcigaretter) på uteserveringar, hållplatser, lekplatser och idrottsplatser samt vid vissa entréer,
  • förbud mot kommersiella meddelanden om tobak inne i butiker,
  • snusdosor måste innehålla minst 20 portioner,
  • förbud mot självbetjäning när det gäller tobaksvaror,
  • e-handeln med tobak ska regleras hårdare.

Det oppositionsparti som har minst att invända är Vänsterpartiet. Motionären Karin Rågsjö, V, tar bara upp en punkt. Hon anser att regeringen borde ha följt den statliga utredarens råd att lagstifta om exponeringsförbud för tobaksprodukter. Karin Rågsjö framhåller att forskning och erfarenhet visar att exponeringsförbud är ett effektivt sätt att minska tobaksdebuterna bland unga. Hon vill att riksdagen ska rekommendera ett exponeringsförbud.

Minst stöd får regeringens proposition av Liberalerna. Bengt Eliasson, L, med flera vill att riksdagen säger nej till regeringens samtliga förslag. Den övergripande motiveringen är att vuxna människor ”måste ha frihet att göra dåliga livsval.” Liberalerna skriver: ” Varje förbud och begränsning måste vägas mot om det verkligen är nödvändigt,rimligtoch ändamålsenligt. Regeringens proposition går på flera punkter för långt i den avvägningen.” När det gäller rökfria utemiljöer tycker L visserligen att sådana kan vara bra exempelvis där barn leker, men menar att sådana rökförbud i så fall bör införas genom lokala beslut.

Moderaten Camilla Waltersson Grönvalloch centerns Anders W Jonsson har skrivit en gemensam följdmotion till tobakspropositionen. De stöder regeringens förslag om fler rökfria utemiljöer – utom när det gäller uteserveringar. De menar att eftersom tobaksrök är mycket skadlig så bör lekplatser och idrottsplatser där barn ofta vistas vara lagstadgat rökfria. Däremot är, skriver motionärerna, ”krog- och restaurangmiljöer inte en lika naturlig platsför barn att vistas i.”Därför, och för att det kan vara svårt för krogägare att upprätthålla rökförbud på uteserveringar, bör rökförbud enligt C+M-motionen inte gälla där. Motionärerna anser dessutom att rökförbud utomhus inte ska omfatta e- och örtcigaretter. De vill även att tobakspolitiken och tobakslagstiftningen ska dra en tydlig skiljelinje mellan röktobak och snus. Detta bland annat genom att införa striktare regler för marknadsföring enbart för cigaretter och inte för snus.

Även Kristdemokraterna vill ha en sådan åtskillnad mellan cigaretter och snus, med strängare regler för röktobak och mindre långtgående reglering när det gäller snus. Emma Henriksson, KD, med flera vill exempelvis inte ha några begränsningar av näthandeln med snus, men däremot av övrig näthandel med tobak. När det gäller rökning säger Kristdemokraterna också nej till regeringens förslag om rökförbud i utemiljöer, men tycker att kommunerna bör få större befogenheter att utfärda sådana riktlinjer lokalt. I en av lagstiftningsfrågorna vill KD gå längre än regeringen; det gäller begränsningen av marknadsföringen i butikerna. Regeringen har nöjt sig med att föreslå förbud för ”kommersiella meddelanden”, men KD anser att det hade varit bättre med ett exponeringsförbud för cigaretter. ”Om regeringen menar allvar med sin vilja att minskaanvändningen av cigaretteranser vi att det är anmärkningsvärt att de avfärdar utredningens skarpaste förslag som har bevisad effekt för att nå målet – exponeringsförbudet.”, skriver KD-motionärerna.

Sverigedemokraterna ”ställer sig i stora drag bakom regeringens förslag.” Christina Östberg, Per Ramhorn och Carina Ståhl Herrstedt har undertecknat SD-motionen och stöder bland annat förslaget om rökfria utemiljöer. Dock anser de att det bör finnas möjlighet att ordna ett rökrum på de platser där rökförbud införs. Även SD anser att snuset bör regleras mindre strängt än cigaretter och föreslår därför att de lagändringar som införs ej ska gälla snus. För snus ska i stället nuvarande regler behållas, anser KD.

Socialminister Annika Strandhäll, S, räknar, enligt en intervju för Sveriges Radio, med att regeringens förslag kommer att gå igenom trots de många skilda ståndpunkterna i riksdagen.

– Vi är ju faktiskt överens om att vi vill se ett rökfritt Sverige.

Läs vidare