Den nya rapporten har publicerats i den stora databasen Cochrane Database of Systematic Reviews. Syftet med studien var att undersöka vad vi hittills vet om effekterna av standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar – en åtgärd som bland annat rekommenderas i den internationella tobakskonventionen.

Australien var i december 2012 först i världen med att införa standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar. Frankrike blev i januari 2017 det andra landet i världen med en sådan lag. Flera andra länder är på väg att genomföra samma åtgärd. Irland, Ungern, Slovenien och Norge är på gång och under maj börjar Storbritanniens lag om standardiserade, reklamfria cigarettpaket (”plain packs”) att gälla fullt ut. Enligt slutsatserna i Cochrane-analysen kan denna lagändring i Storbritannien komma att leda till att 300 000 färre britter röker om ett år.

Vid sin genomgång hittade forskarna sammanlagt 51 studier som på något sätt handlade om effekterna av standardiserade, reklamfria cigarettpaket. Det var dock bara ett fåtal av studierna som handlade om effekterna på tobakskonsumtion. I en stor studie i Australien med 700 000 deltagare minskade rökningen med 0,5 procent året efter införandet. I fyra andra studier undersöktes om det syntes någon effekt på antalet cigaretter som rökare rökte. Där var resultaten blandade, i ett par studier syntes ingen minskning, i ett par andra rökte rökarna färre cigaretter när paketen förändrades.

Ytterligare ett par studier konstaterade att försöken att sluta röka ökade när den nya lagen kom i Australien.

Författarna till Cochrane-rapporten framhåller att under den tid som deras analys handlar om, var det bara Australien som hade standardiserade, reklamfria förpackningar. Därför kan man ännu bara dra försiktiga slutsatser av forskningen. Genom att fortsätta följa utvecklingen i fler länder som genomför åtgärden blir kunskapen säkrare.

Läs vidare