Det säger forskaren och barnläkaren Anna Gunnerbeck som studerar hur nikotinexponering under fostertiden påverkar barnets framtida hälsa.

Anna Gunnerbeck är ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och doktorerade nyligen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Hennes avhandling visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning när det gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt samt andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. Om kvinnan slutade snusa tidigt i graviditeten sågs ingen riskökning.

– Snus är inget säkert alternativ till rökning när man väntar barn, konstaterar Anna Gunnerbeck.

Att det är farligt för barnet om den blivande mamman röker är känt sedan länge. Rökning under graviditet har kopplats till bland annat ovanstående risker för barnet. Men tidigare har det saknats kunskap om vad det är i tobaksröken som kan skada det ofödda barnet – förbränningsprodukterna eller nikotinet?

– Inte minst i Sverige är det en mycket viktig fråga eftersom vi här har en utbredd användning av snus, som tillför stora nikotindoser men inga förbränningsprodukter, säger Anna Gunnerbeck.

– Dessutom ökar användningen av e-cigaretter och andra produkter som tillför nikotin utan förbränning runt om i världen. Det blir därför allt viktigare att förstå och informera om hur nikotin påverkar oss.

Snusriskerna okända
Forskningen i hennes doktorsavhandling är baserad på uppgifterna i Socialstyrelsens medicinska födelseregister. Eftersom resultaten visar lika höga skaderisker för barn till snusande mammor som vid rökning under graviditet, drar Anna Gunnerbeck slutsatsen att dessa risker beror på nikotinet.

– Snus framhålls ofta som ett hälsosammare alternativ till rökning. Man fokuserar då främst på riskerna för cancer och hjärt-kärlsjukdomar, där förbränningsprodukterna har en avgörande betydelse, säger hon.

– Men nikotinet i snus har lika skadliga effekter på fostret som nikotinet i cigaretter. Unga kvinnor som börjar snusa är inte medvetna om hälsoriskerna för barnet med snusanvändning under graviditet.

Anna Gunnerbeck framhåller också att det även finns ett annat viktigt område där internationell forskning visat på skadliga effekter av nikotin – alltså inte enbart av rökning. Det handlar om hjärnans utveckling hos barn och unga. Hjärnan mognar fram till cirka 25 års ålder och är då mycket känslig för nikotin. Majoriteten av dem som röker och använder nikotinprodukter börjar före 18 års ålder.

– Nikotin påverkar hjärnans utveckling på ett negativt sätt. Det finns i dag alldeles för lite information både om det och om riskerna med nikotin vid graviditet. Informationen och debatten är helt och hållet styrd av perspektivet att det är mindre farligt att snusa än att röka.

– Att informera specifikt om nikotinets hälsoeffekter är särskilt viktigt eftersom det bland unga nu är vanligt med blandbruk av en rad olika tobaks- och nikotinprodukter. Man snusar, röker, använder e-cigaretter, röker vattenpipa… Man använder mycket nikotin, även om man inte röker vanliga cigaretter i lika hög utsträckning som tidigare generationer. Många unga börjar i dag också direkt med snus, utan att tidigare ha rökt.

Tydligare information behövs
Första steget är, menar Anna Gunnerbeck, att hälso- och sjukvårdspersonal får djupare kunskap om hälsoeffekterna av nikotin. Då kan de informera på ett bättre och tydligare sätt både om riskerna med rökning och om riskerna med snus och andra nikotinprodukter.

Även lagstiftarna behöver, anser Anna Gunnerbeck, ett ökat medvetande om att snus och andra rökfria nikotinprodukter i flera avseenden är lika farliga som rökning.

– Det är viktigt att reglera alla tobaks- och nikotinprodukter lika hårt för att undvika missförstånd om att vissa är ofarliga, säger hon.

Anna Gunnerbeck vill fortsätta att studera hälsoeffekter av nikotin. Det är känt att rökning under graviditet ökar risken för astma, kognitiva svårigheter och beteendeproblem hos barn, men ännu har ingen undersökt om samma sak gäller för barn till snusande mödrar. Det vill Anna Gunnerbeck ändra på. Men hon anser att den kunskap som redan finns om effekterna av nikotin räcker för att ge råd till blivande mammor.

– Vi vet idag tillräckligt om skadliga effekter av snusanvändning och rökning under graviditet för att kunna slå fast att nikotinprodukter ska undvikas när man är gravid.

Läs vidare