De länder, däribland Sverige, som ratificerat tobakskonventionen förbinder sig att lagstifta kring en reglering av tobaksvarors innehåll, och dessutom se till att tillverkare informerar myndigheter och allmänheten om varornas innehåll och utsläpp.

I spåren av EU:s tobaksproduktdirektiv, som reglererar bland annat detta, infördes i Sverige 2016 ett förbud att sälja cigaretter och rulltobak med ”karakteristisk smak”.

Med karakteristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. Övergångsregler innebär att mentolcigaretter är undantagna till och med 2020. Förbudet är förstås positivt, då det bidrar till att minska tobakens attraktionskraft bland framförallt barn och unga.

Sverige är det enda EU-land där snus får säljas, och är därför undantaget från smakförbudet i tobaksproduktdirektivet. Det finns inget svenskt beslut om reglering av smaktillsatser i snus, och därför finns det fortfarande en uppsjö av smaksatta snussorter på marknaden. Inte heller e-cigaretter omfattas av förbudet mot smaktillsatser i tobaksproduktdirektivet.

Följande tillsatser är sedan 2016 förbjudna i cigaretter och rulltobak i såväl EU som på den svenska marknaden (gäller dock ej snus):

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Bland de nya lagregler som infördes i och med tobaksproduktdirektivet 2016 fanns också ett ökat krav på tobaksindustrin att rapportera om sina produkter till Folkhälsomyndigheten. Företag måste nu anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på marknaden. De måste också årligen rapportera vilka tillsatser som cigaretter och rulltobak innehåller.

2017 trädde en första lag kring e-cigaretter i kraft i Sverige, där krav ställs på tillverkare och importörer vad gäller produktens innehåll, och att det informeras om detta i en innehållsdeklaration.

Läs vidare