Vad som nu återstår är en debatt och omröstning i parlamentet och att ministerrådet skriver under för att direktivet ska träda i kraft.

– Det här är ett stort steg framåt, säger till Tobaksfakta den svenske parlamentsledamoten Carl Schlyter (MP), som är utskottets föredragande av tobaksproduktdirektivet.

– Motståndet mot direktivet har minskat kraftigt. Lobbyverksamheten från bl a tillverkarna av e-cigaretter har upphört efter att ha varit mycket intensiv.

Carl Schlyter ser efter utgången i miljöutskottet inte längre några hinder på vägen till ett nytt tobaksproduktdirektiv.

Linda McAvan, parlamentsledamot från Storbritannien, har i egenskap av s k rapportör lett arbetet med direktivet i parlamentet. Hon säger i ett pressmeddelande:

– Vi vet att det är barn och inte vuxna som börjar röka. Tobaksproduktdirektivet hjälper oss att stoppa tobaksbolagens reklamtrick för att sälja tobak till unga människor.

Direktivet innebär att varningar med text och bilder ska täcka 65 procent av båda storsidorna mot nuvarande regler med 30 procent av framsidan och 40 procent av baksidan. Varningsbilder blir obligatoriska. De var tidigare frivilliga.

E-cigaretter får säljas antingen som läkemedel eller som tobaksprodukter. Medlemsländerna bestämmer själva. Som tobaksprodukter får de inte innehålla mer än 20 milligram nikotin per milliliter. Påfyllningskassetter tillåts. En sådan får rymma så mycket nikotin så det motsvarar innehållet i ett cigarettpaket.

E-cigaretter måste vara barnsäkra, ha hälsovarningar och omfattas av samma reklamrestriktioner som tobaksprodukter.

Tillsatser av karakteristiska smakämnen förbjuds i cigaretter och rulltobak. Ett av dessa ämnen, mentol, omfattas inte av förbudet förrän år 2020. EU-kommissionen ska utarbeta en lista med de tillsatser som ska få användas. Socker kommer t ex att tillåtas.

De av miljöutskottet godkända skrivningarna ska debatteras och röstas om i parlamentet, antingen under perioden 24-27 februari eller 10-13 mars.

Hela den antagna texten

Läs vidare