– Utmärkelsen väcker gamla minnen och det är inspirerande. När man ser tillbaka så har vi åstadkommit en hel del under de senaste decennierna. Det ger hopp inför allt som återstår att göra! säger Göran Boëthius.

Tobaksfaktas medicinska expert, tillika arbetande styrelseordförande, är en välkänd och oförtröttlig folkhälsodebattör. Göran Boëthius är sedan drygt tre decennier en av de drivande eldsjälarna bakom frivilligorganisationernas tobaksförebyggande kunskapsspridning och opinionsbildning i Sverige. Är 2003 belönades han med en medalj av Hans Majestät Konungen för betydelsefulla tobaksförebyggande insatser, en medalj som han såg sig nödgad att återsända tio år senare då han inte lyckats påverka hovets rökpolicy vid offentliga tillställningar.

Som utmärkelsen från ENSP visar, har Göran Boëthius även ett starkt engagemang i internationellt tobaksförebyggande arbete. Redan 2004 tilldelades han World No Tobacco Day Award för sina insatser av världshälsoorganisationen WHO.

– Internationellt samarbete är ett av de viktigaste verktygen för att komma någonvart med tobaksfrågan. Detta blir bara tydligare och tydligare, säger han.

Var med och startade Läkare mot Tobak
Göran Boëthius var färdigutbildad läkare 1969 och påbörjade då som 30-åring sin specialistutbildning vid Östersunds sjukhus. Han blev lungmedicinare och var chef för lungkliniken 1978-96.

Som lungläkare såg han tobaksbrukets förödande konsekvenser för enskilda människor och det väckte ett engagemang som fortfarande brinner hos honom. 1996-2006 var han chef för den tobakspreventiva enheten inom Jämtlands läns landsting. Samtidigt arbetade han även på nationell och internationell nivå med att sprida kunskap och medvetenhet om att tobaksfrågan inte kan lösas på operationsbordet utan kräver långsiktiga politiska beslut.

Målgrupper som han brinner särskilt för att nå är läkare och andra yrkesgrupper med hälso- och folkhälsoanknutna uppdrag . Han anser att det ingår i det personliga yrkesansvaret att ta tydlig tobakspolitisk ställning och bidra till den opinionsbildning som krävs för att vi ska få ett Rökfritt Sverige 2025 och på längre sikt ett tobaksfritt samhälle.

– Samhället har gett oss en utbildning och det är vår uppgift att använda vår kunskap också för att förebygga ohälsa. Vi måste förstå att det inte räcker med information och tillsyn – det krävs hälsopolitiska beslut och vi måste vara tydliga med det, säger han.

Redan 1992 startade han tillsammans med kolleger organisationen Läkare mot Tobak vars mål bland annat är att främja läkarkårens roll som opinionsbildare. LmT fick snabbt efterföljare i andra yrkesgrupper och firar i år 25-årsjubileum tillsammans med systerföreningarna Tandvård, Sjuksköterskor, Lärare respektive Psykologer mot Tobak. De fem samlas under paraplyet Yrkesföreningar mot Tobak, YmT.

Europeiskt samarbete utvecklades
På 1990-talet började också tobaksförebyggare runt om i Europa få upp ögonen för behovet av samarbete mellan länderna. European Network for Smoking Prevention, ENSP, bildades 1997 med den franske lungläkaren och professorn Albert Hirsch som ordförande. Göran Boëthius tillfrågades om att representera Sverige i styrelsen och tackade med glädje ja. ENSP arbetade då bland annat med samordning bland de länder som sökte EU-bidrag till tobaksförebyggande projekt, liksom förstås med att påverka EU:s tobakspolitik.

– Det var meningsfulla uppgifter. Jag uppskattade också det vänliga arbetsklimatet i styrelsen och den stora kompetens och erfarenhet som fanns där, säger Göran Boëthius.

Medverkan i ENSP gav de svenska tobaksförebyggarna nya viktiga erfarenheter av opinionsbildning inom EU. De förstod hur stora resurser tobaksindustrin satsar på lobbying i Bryssels korridorer och hur nödvändigt det är att arbeta aktivt och långsiktigt bland EU:s beslutsfattare.

– ENSP-arbetet var bra för oss. Vi blev mer medvetna om den europeiska nivån och hur viktigt det är att exempelvis informera EU-parlamentarikerna kontinuerligt i stället för att vänta tills det är dags för dem att rösta.

År 2001 kom EU:s första tobaksproduktdirektiv som reviderades 2014. Under de politiska processerna före direktivbeslutet och revideringen arbetade svenska snustillverkare med Swedish Match i spetsen hårt för att få bort EU:s snusförbud. (Snus får inte tillverkas eller saluföras i EU-länderna, Sverige har dock fått ett permanent undantag.)

– En viktig uppgift för oss svenska frivilligorganisationer var och är att motverka industrins bagatellisering av snusets hälsorisker, säger Göran Boëthius.

– Vår inställning har hela tiden varit att fokusera på den bokstavligen livsfarliga rökningen. Det handlar om alla de åtgärder som rekommenderas i den internationella tobakskonventionen. Innan man har infört alla dessa åtgärder finns det ingen anledning att främja snus, e-cigaretter eller några andra tobaksrelaterade produkter.

När det gäller e-cigaretterna oroas Göran Boëthius av att försäljningen och bruket får växa explosionsartat trots att vi ännu vet så lite om hälsoeffekter av att använda dessa produkter under längre tid.

– Jag förstår inte varför lagstiftarna inte ställer större krav på producenterna att göra noggranna uppföljningar av hälsoeffekterna och att rapportera dessa. Det borde vara självklart att tillämpa samma metoder som när det gäller nya läkemedel – för att upptäcka biverkningar så tidigt som möjligt.

Hur når vi Rökfritt Sverige 2025?
Så småningom kom Sverige att lämna ENSP och i dag är det främst via en annan europeisk organisation – Smoke Free Partnership – som vi samarbetar på EU-nivå. Men ENSP har levt vidare och spelar numer en viktig roll bland annat när det gäller information och opinionsbildning om tobaksfrågor i europeiska länder utanför EU.

I Sverige bildade en rad tobaksförebyggande idéburna organisationer 2010 Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – för att kraftsamla och effektivisera. Göran Boëthius spelade en viktig roll i den processen och är fortfarande en av Tobaksfaktas nyckelpersoner. I dag lägger han en stor del av sitt engagemang på arbetet med att samordna och utveckla satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Just nu funderar han en hel del över hur vi ska komma vidare från det läge där vi är nu. Ett läge där rökningen visserligen minskar, men där varje år fortfarande 12 000 människor i vårt land dör på grund av rökning. Och där regering och riksdag enligt hans mening fortfarande gör alldeles för lite för att begränsa tobaksindustrins möjlighet att fortsätta sin cyniska marknadsföring generation efter generation.

– Vårt Tobacco Endgame-initiativ stöds av regeringen, är en del i ANDT-strategin och ska följas upp av Folkhälsomyndigheten. Ändå har ingen handlingsplan presenterats, ingen kraftfull nationell samordningsfunktion, ingen långsiktig finansiering synliggjorts. Vi borde undersöka vilka faktorer det är som gör att det svenska samhället låter tobaksepidemin fortgå utan att vidta alla de kraftfulla åtgärder som finns i tobakskonventionen – ratificerad av Sverige redan 2005. Vi skulle behöva förstå det för att kunna göra vår information bättre.

– Den kommande valrörelsen måste vi utnyttja för att få fram en nästa riksdag som vill och vågar ta de folkhälsobeslut som behövs.

ENSP:s 20-årsskrift

Läs vidare