Svaret är Europa, vilket nog överraskar somliga av oss européer. I genomsnitt 28 procent av Europas invånare röker. Lägst andel rökare har Afrika med 15 procent.

Europa är också den region i världen där rökning orsakar störst andel av dödsfallen ­– 16 procent. I världen som helhet orsakar rökning 12 procent av dödsfallen.

Detta framgår av världshälsoorganisationen WHOs nya rapport om läget för det tobaksförebyggande arbetet i Europa: European Tobacco Control Status Report 2013.

Ett syfte med rapporten är att belysa utvecklingen under de tio år som gått sedan den internationella tobakskonventionen – WHO Framework Convention on Tobacco Control – antogs. Hur långt har länderna i Europa kommit med att genomföra tobakskonventionens olika artiklar och därmed bekämpa tobaksanvändningen? Och hur har tobaksanvändningen utvecklats?

Analysen baseras på uppgifter som länderna rapporterat in under åren 2007-2012.

WHO konstaterar att rökningen i Europa som helhet minskade 2005-2011 – med 7 procentenheter – men att världsdelen fortfarande har högst andel rökare i världen. Det är också så att det är ett litet fåtal av Europas länder som kan uppvisa kraftiga minskningar av rökningen. I andra länder har minskningen gått långsamt eller utvecklingen stått stilla och i ytterligare andra har rökningen ökat. Ett land där rökningen minskar snabbt är England medan rökningen ökar i Frankrike, Albanien och Tjeckien. I Sverige sker en långsam minskning och Schweiz är ett exempel på länder där förändringarna är mycket små.

Bäst på höga tobaksskatter – sämre på andra åtgärder

Med tanke på att Europa har högst andel rökare av världsdelarna kunde man kanske ha hoppats att Europa också ligger längst fram när det gäller att genomföra tobakskonventionen. Så är det dock bara på en punkt, nämligen när det gäller konventionens artikel 6 om att minska tillgängligheten av tobak med hjälp av skattehöjningar och andra åtgärder som påverkar priset. EUs skattedirektiv rån 2011 har bidragit till att Europa är bäst i världen på att hålla tobaksskatterna uppe.

Sämre har det gått för Europa när det gäller att skydda invånarna från passiv rökning (artikel 8 i konventionen). Bara 9 länder i Europa (motsvarar 17 procent) har rökförbud på alla offentliga platser. Bara Afrika ligger sämre till. Bäst är Syd- och Nordamerika.

Nya tobaksdirektivet kan ge viktiga förbättringar

Beträffande artikel 11 om tobaksförpackningars utformning ligger Europa sämre till än övriga världsdelar där det till exempel är en större andel av länderna som kräver stora bild- och textvarningar. Här väntas en förbättring för Europas del när det nya tobaksproduktdirektivet som nu är under förhandling träder i kraft om ett par år.

Även när det gäller information till och utbildning av allmänheten om tobakens farlighet och tobaksindustrins arbetssätt (artikel 12) bedömer WHO att Europas länder gör mindre än länder i övriga världsdelar. Framför allt efterlyser WHO fler effektiva tobaksförebyggande kampanjer i Europa.

I tobakskonventionens artikel 13 uppmanas länderna att införa heltäckande förbud mot all marknadsföring av tobaksprodukter. Sådana heltäckande förbud finns bara i mycket få länder och mycket återstår att göra i alla världsdelar. Europas länder har hittills varit bra på att förbjuda direkt tobaksreklam som tidningsannonser, TV-reklam och annonsering på stortavlor. Däremot saknas ofta förbud mot olika former av indirekt tobaksreklam som produktplacering i TV och filmer och att tobaksbolag sponsrar exempelvis idrottsevenemang. 19 procent av Europas länder – ej Sverige – förbjuder tobaksreklam på säljställen vilket bland annat innebär att tobaksvarorna förvaras utom synhåll för kunderna.

Många av länderna i Europa har ökat tillgängligheten till tobaksavvänjning (artikel 14), men också här behövs ytterligare förbättringar, anser WHO.

Tre länder har beslutat om utfasning av tobaken

I rapporten diskuterar WHO även det växande intresset i världen för att fasa ut tobaksbruket, en diskussion som fått rubriken Tobacco Endgame. I Europa är det hittills Finland, Irland och Skottland som fattat politiska beslut om ett slutdatum då tobaksbruket ska vara nere på i det närmaste noll. WHO uppmuntrar denna utveckling och framhåller att den främjas bäst genom fokus på att förverkliga tobakskonventionen.

Läs vidare