Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör varje år en enkätundersökning i grundskolor och gymnasieskolor. Undersökningen görs i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 och handlar om skolelevernas drogvanor. Den fullständiga rapporten från undersökningen publiceras på hösten, men redan nu presenteras siffror från den senaste studien.

Enligt dessa röker 12 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna i nian. Förra året var motsvarande siffror 10 respektive 14 procent. Att röka definieras här som att röka dagligen eller ibland. I gymnasiets andra årskurs röker 26 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna, vilket också är en minskning jämfört med året innan.

Också alkoholdrickandet bland ungdomar har gått ned.

– Det finns anledning att tro att ungefär samma faktorer som påverkar utvecklingen för alkohol även gäller för rökning, säger Siri Thor, utredare vid CAN.

Även när det gäller snusande syns en viss minskning, utom för flickor i gymnasiets årskurs 2 där snusandet ökat något. Omkring 20 procent av pojkarna i årskurs 2 och ungefär 5 procent av flickorna snusar.

Sedan 2014 ställs också frågor om e-cigaretter i undersökningen. Användningen har legat på i stort sett samma nivå alla tre åren, 19 procent i årskurs 9 och drygt 20 procent i år 2 på gymnasiet har använt e-cigaretter det senaste året.

E-cigarettanvändning är vanligare bland dem som röker vanliga cigaretter. 51 procent av rökarna i gymnasiet och 66 procent av rökarna i åk 9 uppger att de använt e-cigaretter det senaste året. Bland icke-rökarna var motsvarande andel knappt 15 procent.

– Det verkar som att e-cigaretter främst används som ett komplement till vanliga cigaretter men att det finns en grupp som enbart använder e-cigaretter, säger Siri Thor.

Läs vidare