Folkhälsomyndighetenföljer våra tobaksvanor inom ramen för den årliga folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. De senaste siffrorna är från 2016.De visar en fortsatt minskning av dagligrökningen, en kraftig minskning av då-och-då-rökningen sedan året före och ett oförändrat snusande. Enkäten frågar inte om användning av e-cigaretter.

Statistiska centralbyrån, SCB, frågar varje år ett representativt urval ur befolkningen om deras rökning och snusanvändning. De senaste siffrorna är från 2014-2015.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, frågar varje år ett representativt urval av skolelever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 om bland annat deras tobaksanvändning. Rapporten från 2016 visar en fortsatt minskning av rökning och snusande samt en ökande användning av e-cigaretter.

Socialstyrelsen samlar in och sammanställer mödra- och barnhälsovårdens uppgifter om rökning och snusandehos gravida och småbarnsföräldrar landet runt. I Socialstyrelsens statistikdatabas kan man söka fram siffror om gravidas och föräldrars tobaksvanor i riket eller i enskilda landsting.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, studerar också drogvanornas utveckling i vårt land. Här är en länk till CAN-rapportenHur mycket röker svensken?

Psykologer mot Tobak har sammanfattat några viktiga data ur den svenska tobaksstatistiken.

Den första svenska undersökningen om andelen rökarebland svenskarnagjordes 1946. Då rökte 50 procent av männen och 9 procent av kvinnorna i den vuxna befolkningen. Ungefär samma proportioner somidag är vanliga i utvecklingsländerna.

Läs vidare