Hur kommer det sig att kommunen tar beslutet nu?

–Eftersom vi under en längre tid haft ett stabilt tobaksförebyggande arbete, kände vi oss nu trygga med att vara på rätt väg mot Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och därmed också ställa oss bakom målet. Det är också ett sätt för oss som arbetar med frågorna att ha ett tydligt politiskt beslut om att skärpa det tobaksförebyggande arbetet vilket vi tror är en bra grund för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Vilket arbete har lett fram till beslutet?

–Kommunpolitikerna känner sedan tidigare till det tobaksförebyggande arbetet som pågår och därmed fanns det ingen tvekan om att som kommun ställa sig bakom Tobacco Endgame 2025 när vi tjänstepersoner gav det som förslag i en tjänsteskrivelse.

Vad innebär det här för kommunen?

–Det innebär en förstärkning och långsiktighet i det tobaksförebyggande arbetet.

Hur går ni vidare nu?

–Vi kommer att fortsätta att arbeta med de befintliga insatser som vi gör. Till hösten kommer vi att satsa på en inspirationsföreläsning för all personal på högstadie- och gymnasieskolorna om tobaksfri skoltid. Vi är också på gång med att utöka stadens rökfria miljöer och i sommar kommer vi att göra ett test på några av de centrala gatorna.

Har ni avsatt extra resurser för detta?

–I nuläget har vi inga extra resurser insatta utan vi använder oss av de resurser vi haft sedan tidigare. Det tobaksförebyggande arbetet ingår i kommunens folkhälsobudget och det finns en tjänst på cirka 50 procent som arbetar med ANDTS-frågor i kommunen.

Några tobakspreventiva insatser i Vimmerby

Tobaksfri Duo
Nationell kontraktsmetod för tobaksfrihet under högstadietiden som används av Folktandvården Region Kalmar län.
Läs mer 

Tobaksfri Utmaning
Region Kalmar läns metod som är en påbyggnad av Tobaksfri Duo på gymnasiet. Det handlar om att lyfta den tobaksfri normen och fokusera på hälsovinster av att inte börja använda tobak
Läs mer

Möten med skolan
Kontinuerliga möten med gymnasieskolans ledning, elever, lärare och elevhälsa om framför allt tobaksfrågor men också övriga ANDTS-området. Mötena utgår från en tobakspolicy som har tagits fram av elever.
Föräldramöten. I samarbete med elevhälsan på kommunens två högstadieskolor genomförs föräldrastödsprogrammet Effekt på föräldramötena i alla årskurser en gång om året.

Tobaksavvänjning
Elevhälsan på gymnasiet erbjuder tobaksavvänjning till eleverna och pratar om tobak i sina hälsosamtal. På högstadiet finns handlingsplan för elever som upptäcks använda tobak.

Tobaksfria dagen
Varje år arrangerar ANDTS-samordnaren och beroendeenheten No Tobacco Day på gymnasiet där de pratar med eleverna i cafeterian om tobaksrelaterade ämnen som social hållbarhet, skadeverkningar, miljö bland annat. Även hälsocentralen och folktandvården brukar delta
Övrigt.

Nyhetsbrev
Utskick sex gånger om året till alla föräldrar med barn i högstadiet och gymnasiet med bland annat senaste forskningen kring tobak och ungdomar. Drogundersökning vartannat år i åttan och i tvåan på gymnasiet sedan 2004.

Samrådsgrupp
En samrådsgrupp med polisen, socialtjänsten, skolorna, fritidsgården, folkhälsoenheten och föreningar träffas cirka fyra gånger per år och pratar om ungdomsrelaterade frågor mest kopplat till ANDTS.

 

Läs vidare