Det är sedan tidigare känt att individer med ADHD röker mer cigaretter, har starkare beroende och svårare att sluta än genomsnittet. Bland collegestudenter i USA med ADHD-diagnos är det också vanligare att använda e-cigaretter än de som inte har ADHD. En studie med collegestudenter i USA tycks ha funnit en förklaring till varför de med ADHD-diagnos röker mer.

I studien fick unga 18-25 år, som aldrig rökt en hel cigarett och avstått tobaksanvändning de tre föregående åren nikotin i form av nässpray. Bland ADHD-deltagarna var det  betydligt mer positiva subjektiva effekter efter nikotin, samt yrselsymptom.

–Yrsel ”dizziness” är en indikator på hur känslig hjärnan är för nikotin och det förutsäger i någon mån risken för att utveckla ett beroende. Att mer positiva subjektiva effekter ökar risken att bli beroende låter mer eller mindre självklart, säger överläkare Matz Larsson, lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, som tagit del av den amerikanska studien.

Nikotin kan ju påverka koncentrationen. Vad får det då för följder om personer med ADHD använder det, där koncentration ju redan är ett problem?

– De uppskattar säkert den akuta effekten som kortvarigt ökar deras förmåga att fokusera, men den långsiktiga effekten av nikotin, i alla fall på råttor, är mer risktagande beteende och ökad impulsivitet. Den som upplever nikotinabstinenssymtom får svårare att fokusera och viss abstinenskänning kan man få innan nästa cigarett (eller prilla) intas. Nikotin försämrar sömnen och det är negativt för allas koncentrationsförmåga.

Den här studien handlar om nikotinets subjektiva och förstärkande effekter när man testar för första gången. Vad vet man om skillnaderna på lång sikt för de med och utan ADHD?

– Personer med diagnosticerad ADHD röker mer än genomsnittet. Personer med diagnosticerad ADHD som är rökare röker mer och har svårare att sluta än genomsnittet rökare. Det borde medföra att personer med ADHD riskerar allvarligare sjukdom än genomsnittet om de börjar röka, säger Matz Larsson.

Fotnot: Studien som referereras till är Kollins SH, Sweitzer MM, McClernon FJ, et al. Increased subjective and reinforcing effects of initial nicotine exposure in young adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) compared to matched peers: results from an experimental model of first-time tobacco use. Neuropsychopharmacology 2020;45(5):851-6.

Fakta om ADHD

Adhd är en förkortning av engelskans attention-deficit/hyperactivity disorder. Vid adhd kan man ha svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll eller att reglera aktivitetsnivån. Symtombild och grad av funktionsnedsättning varierar mellan personer med adhd.

Läs vidare