Socialutskottet har behandlat propositionen om en ny tobakslag, som regeringen lämnade i mars i år, och de fem motioner som följde propositionen.

Enligt betänkandet blir det till exempel rökfritt på idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Dessutom införs rökfria uteserveringar. Detta kommer framöver, enligt betänkande, inte bara omfatta rökning, utan också utvidgas till att omfatta även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det blir även krav på tillstånd för att få syssla med partihandel och detaljhandel med tobak liksom hårdare straff vid olaglig tobaksförsäljning. Portionsförpackningar med snus måste innehålla minst 20 portioner. Sverige ska också ratificera WHO:s protokoll om illegal handel.

EU-reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i tobaksproduktdirektivet genomförs. Däremot blir det fortsatt fritt fram för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter inne på försäljningsställen av tobak. Självbetjäning av tobaksvaror får också fortsätta. Beslutet om utökad kontroll av e-handel med tobaksvaror skjuts upp och regeringen ska återkomma med ett nytt förslag i mars 2019.

Betänkandet debatteras i riksdagen 11 december. Beslut tas dagen därpå. Margaretha Haglund, tobaksexpert på Tobaksfakta, är glad över att så mycket av förslagen i propositionen har klarat sig genom processen i utskottet.

– Äntligen händer något positivt med tobakspolitiken även i Sverige. Det är mycket positivt på att det efter över tio år av utredningar kommer ett beslut om rökfria utomhusmiljöer. Det är utmärkt också med tillståndsplikt för parti- och detaljhandel av tobak, liksom strängare straff för olovlig tobaksförsäljning. Äntligen blir det snart också dags för Sverige att ratificera WHO:s protokoll om illegal handel, säger hon i en kommentar till betänkandet.

Däremot beklagar hon att förslaget om förbud mot marknadsföring på försäljningsställen inte blev kvar efter beredningen av propositionen i socialutskottet.

– Vi vet att marknadsföringen bidrar till ökad acceptans av tobak och att den påverkar våra barn negativt. En klar majoritet av svenska folket är för att stoppa all marknadsföring av tobak på försäljningsställen genom ett exponeringsförbud. Trots detta gick inte ens halvmesyren som föreslogs i propositionen, reklamförbud inne på försäljningsställen men med tillåtelse att visa själva tobaksförpackningarna, igenom, säger hon.

Flera av de politiska partierna tycks ha tagit intryck av tobaksindustrins argumentation om deras marknadsföringskoncept harm reduction, vilket bekräftas i vissa av de följdmotioner till propositionen som socialutskottet behandlade, enligt Margaretha Haglund.

Bland annat yrkade flera partier inom alliansen om betydligt mildare restriktioner för tobaksprodukter som är mindre skadliga än röktobak men fortfarande hälsovådliga. Detta har inte något stöd varken evidensmässigt i hur tobaksbruket ska minska eller i WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005.

– I konventionen framgår det med största tydlighet att bruket av all tobak, även snus, ska minska och att åtgärderna i stort ska vara desamma för samtliga tobaksprodukter. Dessutom betonas skarpt vikten av att hålla tobaksindustrin, inklusive snusindustrin, borta ifrån att påverka folkhälsopolitiken enligt artikel 5.3 i tobakskonventionen, en artikel som Sverige knappast alls har infört, säger hon.

Uppskjutandet av de regleringar av tobaksindustrins marknadsföring som är absolut nödvändiga för att minska tobaksbruket riskerar att få allvarliga konsekvenser befarar hon.

–Politiken i Sverige borde värna mer om barns hälsa och inte snusindustrins hälsa. Våra barn riskerar att få betala ett högt pris särskilt om vi får vänta tio år till innan något exponeringsförbud införs i Sverige, något som man sedan länge har till exempel på Island i Norge och i Finland, säger Margaretha Haglund.

Fakta 1:

Betänkandet i korthet
Förslag i propositionen som tillstyrks:
• Rökfria utomhusmiljöer inklusive serveringar
• Rökförbuden, både de i nuvarande lag och de nya, ska även omfatta elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
• Tillståndsplikt för handel med tobak införs
• Styckeförpackningar med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner
• Högre straff vid olaglig försäljning av tobaksförsäljning
• Delvis ändrad tillsynsorganisation
• Sverige ska ratificera WHO:s protokoll om att eliminera illegal handel med tobak
Förslag i propositionen som avslås:
• Självbetjäningsförbudet för tobak
• Förbud mot kommersiell reklam inne på försäljningsställen
Övrigt:
Regeringen ombeds återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019.

Fakta 2:

Förslagen i propositionen
• Rökfritt på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
• Tobaksreklam inne på försäljningsställen ska förbjudas förutom marknadsföring på förpackningarna och varu- och prislistor.
• Portionsförpackningar med snus måste innehålla 20 portioner
• Förbud mot självbetjäning av tobaksvaror
• E-handel med tobak ska regleras hårdare
• Krav på tillstånd för att få syssla med partihandel och detaljhandel med tobak
• Skärpta straff för olovlig tobaksförsäljning
• Sverige ska ratificera WHO:s protokoll om illegal handel
Läs tidigare artikel om propositionen till ny tobakslag här.

Eftersom vissa förslag i propositionen tangerade EU:s lagstiftning om inre marknaden gjordes en så kallad notifiering av Sverige i början av sommaren till EU.EU reagerade över att det smakangivelseförbud som gäller för cigaretter inte fanns med för snus i propositionen. Regeringen valde dock att gå vidare med propositionen utan att göra någon ändring.
Läs tidigare artikel här

Fakta 3:

Följdmotionerna
Liberalerna, Moderaterna och Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inkom med motioner med anledning av regeringens proposition om ny tobakslag.Av motionerna i våras stod det klart att en majoritet av partierna stödde ett utvidgat rökförbud i utomhusmiljöer, även på uteserveringar.

Dessutom framgick det tydligt av såväl Alliansens som SD:s motioner att flera regleringar som föreslogs av regeringen för snus inte hade en majoritet i riksdagen som till exempel förbud mot snusförpackningar med mindre än 20 prillor, förbud mot självbetjäning av snus samt reklamförbud inne på försäljningsställen av tobak. SD gick så lång i sin motion att snus skulle undantas i flertalet av de förslagen om utökad kontroll av tobak.
Tobaksfakta har tidigare skrivit om följdmotionerna, läs mer här.

Läs vidare