– Vårt mål var inte att få den minoritet av elever som håller på med tobak att sluta, utan att skapa en skoltid och skolkultur som stöttar den stora majoritet att av elever som är tobaksfria att förbli tobaksfria, menar Niklas Odén, projektledare för Tobaksfri skoltid NU.

Genom ett annat synsätt blir arbetssättet annorlunda: inte i första hand att ”jaga” de rökare och snusare som finns på skolgården utan istället skydda hela skoltiden till att bli tobaksfri.

– Om vi ser till att tobaksfrihet bli normen i och utanför skolan så att vi inte får en smittspridning. När hemmet och föräldrarna inte finns där som stöd kan skolan stötta upp. Vi vet också hur viktigt det är att påverka tidigt. Nikotinet påverkar hjärnan. Rökande ungdomar har lättare för att testa cannabis. Snusande ungdomar går över till cigaretter, säger Niklas Odén.

Han berättar om sex steg för att nå resultat i arbetet. Först skapa en målbild och policy kring tobak, sedan förankra i personalgruppen på skolan för reflektion och diskussion för att nå en samsyn kring tobak och i det tredje steget förankra hos eleverna. I det fjärde steget kommunicerar man budskapet via hemsida, skyltar och nyhetsbrev, i steg fem förstärks arbetet genom ANDT-undervisning, hälso- och utvecklingssamtal och i steg sex görs en uppföljning.

Hur har arbetet fungerat i verkligheten på aktuella skolor? I Norrköping har metoden använts på fyra skolor där Petra Isaksson, drogsamordnare, ser ett nytt förhållningssätt växa fram.

– Förändringsberedskapen har ökat och frågan har definitivt blivit en skyddsfråga på skolorna. Jag tycker också att vi har fått ett annat samtalsklimat mellan elever och lärare med goda samtal utan konflikter som är lätt att använda. En av våra rektorer menar att arbetssättet är så bra att det kan användas för andra områden, som skolfrånvaron, säger Petra Isaksson.

Även Säffle kommun har arbetat framgångsrikt med metoden på en högstadieskola och ett gymnasium. Utmaningarna var många. I åk 2 på gymnasiet var till exempel 45 procent tobaksbrukare och arbetet började i motvind. ANDT-samordnaren Marie Eriksson berättar att flera lärare i arbetsgruppen ifrågasatte arbetet, men rektorn gjorde en ”omstart” för att bilda ny arbetsgrupp med ny implementering.

– Skolan har idag slutat att jaga tobaksbrukare och diskussion sker ständigt med dessa, men i trevligt samtalsklimat. Arbetsgrupperna träffas fortfarande regelbundet på skolan, även på högstadieskolan. Hela Säffle kommun har också bestämt sig för att arbeta med Tobaksfri skoltid som modell, säger Marie Eriksson.

Fotnot: Metoden Tobaksfri skoltid NU, som finansieras av Folkhälsomyndigheten, ska spridas till fler kommuner genom handledarutbildning och opinionsbildning. Den presenterades vid ett seminarium på konferensenFör ett rökfritt Sverige 2025.Denna artikel bygger på ett referat av seminariet.

Läs vidare