Tobaksproduktionen påverkar miljön i alla steg, från odlingen till fimpen på gatan. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att tobaksindustrin släpper ut minst 84 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen, varav 20,8 miljoner ton från odling, 44,7 miljoner ton från torkning och 15,7 miljoner ton från produktion. Det motsvarar cirka 0,2 procent av världens totala utsläpp.

I odlingsledet konkurrerar tobaksodlingarna om odlingsmark med grödor som är nödvändiga för människors försörjning. I plantagerna används stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel. Till exempel används DDT, ett bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige sedan 1970-talet.

Tobaksproduktionen är extremt vattenintensiv. Det krävs 3,7 liter vatten för att producera en cigarett. Många av de länder som odlar tobak har vattenbrist.

Avskogning står för cirka 20 procent av klimatpåverkan globalt enligt Världsnaturfonden, WWF. Tobaksindustrin orsakar avskogning genom de ytor som krävs för att odla tobak och genom att odlingsmarken utarmas, så att nya ytor måste tas i anspråk.

Torkningsprocessen kräver bränsle, oftast ved, vilket också bidrar till skogsskövling, liksom behovet av papper till paket och cigaretter.

Det röks 6250 miljarder cigaretter årligen i världen. I Sverige hamnar en miljard fimpar, som innehåller över 7000 giftiga kemikalier, på gator, i avlopp och i naturen varje år. Kemikalierna förorenar mark och vattendrag och kan vara akut giftiga för vattenlevande organismer. Cigarettfilter bryts bara ner under speciella omständigheter och då i små plastbitar.

Många tror att cigarettfilter skyddar rökaren från de hälsofarliga ämnena som finns i cigaretter. Men det är en illusion, enligt professor Thomas E Novotny. Han är en amerikansk forskare som fokuserar särskilt på cigarettfilter och startade organisationen Cigarette Butt Pollution Project 2010.

Han föreslår att cigarettfilter helt ska förbjudas.

–Jag tror inte att det är allmänt känt att filter inte har någon som helst skyddande funktion, utan de kan tvärtom vara skadliga för hälsan. Filter gör det lättare att röka och dra in röken längre ner i lungorna, sa han till Tobaksfakta tidigare i höst när han var på Sverigebesök.

EU arbetar för att minska användningen av engångsplast och vissa produkter förbjuds från 2021. Cigarettfimpar är undantagna, men medlemsländerna ska arbeta för ett utökat producentansvar när det gäller cigarettfimpar. I Sverige pågår arbetet med att se över lagstiftningen för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv.

Och när världen precis har börjat få upp ögonen för den stora mängd giftigt avfall som vanliga cigarettfimpar orsakar dyker nästa tobaksrelaterade avfallsfråga upp: Den från e-cigaretter.

Den första studien som har gjorts på e-cigavfall visade att 19 procent av det avfall som samlades upp vid tolv skolor i Kalifornien var relaterat till e-cigaretter.

Läs mer i vårt faktablad om tobakens miljöpåverkan.

Källor

Zafeiridou M, Hopkinson NS, Voulvoulis N. Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018

Niclas Malmberg. Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018. Stockholm: Visir; rapport 2018

Fakta: COP25

Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) godkändes i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992 och trädde i kraft 1994. Samtliga 197 länder i världen har skrivit under avtalet och 185 länder har ratificerat den.

Under klimatkonventionen träffas alla världens länder varje år för att förhandla om den globala klimatpolitikens utformning vid så kallade partskonferenser – Conference of Parties, COP.

I år är det klimatkonventionens 25:e konferens. Den äger rum i Madrid.

Till konventionen hör Parisavtalet, som beslutades i december 2015 och som trädde i kraft i november 2016. Det viktigaste målet i Parisavtalet är att länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Dessutom har länderna lovat att efter hand öka sina ambitioner.

Årets konferens ska färdigställa en regelbok för Parisavtalet.

 

 

 

Läs vidare