FN har kallat världens ledare till ett toppmöte med det temat i samband med att FNs generalförsamling möts i New York 19-21 september.

Icke smittsamma sjukdomar är hjärtsjukdomar, stroke, cancer, diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. De utgör ett växande hot mot utvecklingen i världen. Vid FN-mötet ska länderna diskutera hur detta hot ska bekämpas. Stora förhoppningar har tidigare knutits till mötet. Bland andra har generalsekreteraren själv uttalat sig om hur viktigt det är att NCD-mötet resulterar i åtgärdsinriktade dokument med tydliga och mätbara mål.

En stor del av dessa sjukdomar framkallas av ogynnsamma levnadsvanor. Förutom av tobaksbruk – som den största och gemensamma faktorn – pekar FN på skadligt bruk av alkohol, brist på fysisk aktivitet och olämplig kost. Att förebygga dessa sjukdomar kräver därför breda och långsiktiga samhällsinsatser som många gånger måste bygga på politiska beslut.

Arbetet med att ta fram dokument som parterna ska förhandla om under New York-mötet har emellertid präglats av stora svårigheter att enas om förslag till konkreta insatser och mål. Förhandlingarna ställdes tillfälligt in för en tid sedan eftersom FNs medlemsländer inte kunde enas, men ska återupptas i början av september. Svårigheterna beror till stor del på motstånd från EU och USA.

– Vi som är engagerade i arbetet kring dessa sjukdomsgrupper vill inte acceptera denna brist på politisk insikt och vilja, säger Göran Boëthius, ordförande i Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi åtta organisationer har därför tillsammans skrivit till statsminister Fredrik Reinfeldt och påpekat behovet av politiskt ledarskap i den här processen.

– Vi vill att Sverige som ett privilegierat land agerar kraftfullt för att stödja processen inför och under toppmötet. Vi vill att Sverige visar att man ser potentialen i FNs initiativ också genom att på mötet vara representerad på ministernivå.

Organisationerna är, förutom Tankesmedjan Tobaksfakta, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Svenska Diabetesförbundet, IOGT-NTO, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening.

”Vi som professionellt och ideellt på olika sätt är engagerade i arbetet med och för dessa sjukdomsgrupper vädjar till Er”, avslutar organisationerna brevet, ” att se hur potentialen i FNs initiativ kan påverka utvecklingen av NCD – såväl globalt som nationellt. Vi vill gärna bidra med vår kompetens i det nödvändiga arbete som stundar. Kunskap och evidensbaserade metoder finns. Politiska beslut saknas.

Brevet till Reinfeldt

Läs vidare