I det dagliga tobaksförebyggande arbetet är det tydligt att det finns en påtaglig diskrepans mellan all tillgänglig kunskap om tobaksbrukets effekter på hälsa, miljö och samhällsekonomi, och samhällets oförmåga att genomföra de kraftfulla åtgärderna i WHO:s tobakskonvention  – som Sverige och 180 andra länder ställt sig bakom sedan dess tillkomst 2003.

Torsten Kjellgren, statsvetare och utredare, har för Tobaksfaktas räkning undersökt denna diskrepans. Syftet med rapporten är att visa hur det ser ut i verkligheten, eftersom tobakspolitiken har så stor betydelse i det tobaksförebyggande arbetet.

Djupintervjuer har gjorts med politiker från samtliga partier, samt Gabriel Wikström, före detta socialdemokratisk hälsominister, i sin roll som Agenda 2030-samordnare.

Resultatet visar att tobakslobbyismen, särskilt snusindustrin, påverkar svensk tobakspolitik, trots att tobakskonventionens artikel 5.3 tydligt visar att industrin inte ska tillåtas påverka folkhälsoarbetet.

– Idag saknas etiska riktlinjer kring hur tobakskonventionens artikel 5.3 ska införas, säger Ann Post, Tobaksfaktas kanslichef.

Läs hela rapporten

Läs mer om Artikel 5:3 Tobaksindustrin ska hållas utanför folkhälsopolitiken 

 

 

Läs vidare