Syftet med rapporten Children’s Rights and Tobacco Control som 20 internationella organisationer står bakom, är att lyfta kopplingen mellan FN:s globala hållbarhetsmål, barnkonventionen, tobakskonventionen och tobakskontroll inom olika områden.

Rätt till hälsa och god hälso- och sjukvård finns med i både barnkonventionen och i de globala målen. Efter att ha provat sin första cigarett kommer de flesta, uppskattningsvis 69 procent av ungdomarna, så småningom att fortsätta och bli dagligrökare, enligt rapporten. Ju tidigare barn börjar använda tobak, desto mer troligt är det att de fortsätter att göra det resten av livet.

Det finns alltså stora folkhälsovinster i att skydda ungdomar från tobaksbruk.
Men redan som foster kan barnet påverkas av tobak, genom mammans rökning och snusning. I Tyskland röker tio procent av kvinnorna under graviditeten och att se till att personal som arbetar med mödra- och barnhälsovård är utbildade i tobaksbrukets negativa konsekvenser, och tar upp dessa med de blivande föräldrarna är ett viktigt steg som myndigheterna borde prioritera, enligt rapporten. Många barn utsätts också för passiv rökning i hemmet, vilket påverkar barn mer än vuxna.

I Sverige röker cirka fem procent av de gravida kvinnor och en procent snusar, enligt Socialstyrelsens medicinska födelseregister, där de senaste siffrorna är från 2017.

Barnets rätt kontra föräldrarnas

I socioekonomiskt utsatta familjer är det vanligare med tobaksbruk. Barn i dessa familjer utsätts i högre grad än barn i mer välbärgade familjer både för tobak under graviditet och passiv rökning i hemmet, vilket strider mot barnkonventionens artikel om frihet från diskriminering. Alla barn har lika värde och samma rätt till god hälsa.
Rapporten diskuterar också konflikten mellan barnkonventionens artikel att barnets bästa alltid ska stå i fokus och föräldrarnas rätt till ett privatliv när det gäller en livsstilsfråga som tobaksbruk. Skyddet för privatlivet tas upp i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Barns exponering för passiv rökning i hushåll hotar principen om barnens bästa och barnens rätt till hälsa. Vad som väger tyngst är ännu inte prövat.

Liknande diskussioner har förts när det gäller veganmat, som liksom tobaksbruk är en livsstilsfråga som påverkar barnets uppväxtmiljö och utveckling och kan vara i konflikt med barnets bästa. I den frågan finns det domar i Tyskland och Italien där barnets rätt till hälsa och utveckling väger tyngre än föräldrarnas rätt att bestämma barnets mat.

Rätten att slippa bli exploaterad

Men barns hälsa har inte bara med eget eller andras tobaksbruk att göra. Flera av artiklarna i de olika konventionerna tar upp frågan om rätt till skolgång, rätt att slippa bli exploaterad, frihet från hunger och liknande.

Barnarbete i tobaksodlingarna i medel- och låginkomstländer är vanligt. Småskaliga tobaksodlare i tjänar inte tillräckligt på sin tobak, och barnen måste ofta hjälpa till för att det ska gå ihop ekonomiskt. Detta innebär ofta att de missar delar av sin skolgång, och dessutom riskerar de sin hälsa, eftersom arbete med tobaksblad och torkning av tobak exponerar arbetarna, i detta fall barnen, för nikotinet i bladen, vilket kan göra dem mycket sjuka. Problemet med barnarbete i tobaksodlingarna är komplext, och det är viktigt att se både barnets och familjernas perspektiv när man försöker komma åt det, enligt rapporten.

 Tobaksbolagen använder influerare

Andra ämnen i rapporten än de som nämns ovan är till exempel hur det blir allt vanligare att tobaksbolagen riktar sin marknadsföring specifikt mot barn och ungdomar med hjälp av influerare, som får betalt för att lägga upp bilder på nikotinprodukter i sina digitala kanaler. Denna typ av marknadsföring är inte lagreglerad, men en stor del av barn och ungdomar utsätts dagligen för tobaksreklam genom sociala medier.

Tobacco Free Kids har samlat exempel på denna marknadsföring i sociala medier.
En annan del av rapporten granskar om, och i så fall hur, företagen tar ansvar för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Förslag på åtgärder

I rapportens sista kapitel finns rekommenderade åtgärder som politiker, företag, civilsamhälle och individer ska vidta för att säkra barns rättigheter. Till exempel bör risken att utsättas för andrahandsrök vara en nödvändig aspekt i vårdnadstvister. Regeringar bör se till att fullfölja alla åtgärder som tas upp i tobakskonventionen. Förbudet att marknadsföra tobaksprodukter måste även gälla marknadsföring via influerare i sociala medier.

I alla åtgärder som vidtas för att minska tobaksbruk och för att bekämpa exploaterande barnarbete inom tobakssektorn är det viktigt att ha en helhetssyn på barns rättigheter, enligt rapporten. Barnets bästa måste vara av största vikt och man måste se till att barn och ungdomar blir hörda och att de är involverade i beslutsprocesser som påverkar dem.

Läs mer:

Även Tobaksfakta har tagit upp barnens rätt till en tobaksfri uppväxt genom projektet Barnens Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, där man har visat hur viktig denna rättighet är genom att belysa hur barnkonventionen och tobakskonventionen tydligt samspelar med varandra.

A Non Smoking Generation har producerat en rapport om hur tobak mestadels presenteras på ett positivt sätt i media.

Faktaruta

Rapporten och Unfairtobacco

Rapporten Children’s Rights and Tobacco Control sammanställdes av en allians med över 20 medlemmar som arbetar med tobakskontroll, folkhälsa, barns rättigheter och hållbar utveckling. Alliansen samordnas av Unfairtobacco, en tysk organisation som grundades 2004 och har som syfte att avslöja hur tobaksindustrin skadar odlare, konsumenter och miljön.
Rapporten publicerades i samband med ECToH, European Conference on Tobacco or Health, i februari i år.

Hållbarhetsmålen och barns rättigheter

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål är det flera som direkt rör barn och barns rättigheter ur ett tobaksperspektiv, enligt rapporten:

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 2: Ingen hunger
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

FN:s barnkonvention

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar som ska skydda barn och har skrivits under av alla länder utom USA, 196 stycken. Nedanstående tas upp i rapporten:

Artikel 2: Frihet från diskriminering
Artikel 3: Barnets bästa ska övervägas i alla beslut
Artikel 6: Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12: Respekt för barnets åsikter
Artikel 17: Barns rätt till information
Artikel 24: Barns rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård
Artikel 27: Rätt till skälig levnadsstandard
Artikel 28: Rätt till utbildning
Artikel 31: Barns rätt till fritid, lek och vila
Artikel 32: Skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som skadar hälsan eller hindrar skolgång
Artikel 33: Skydd mot narkotika
Artikel 36: Skydd mot utnyttjande

Tobakskonventionen

Relevanta artiklar i Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ur ett barnperspektiv, enligt rapporten:

Artikel 5,3: Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins intressen
Artikel 6: Tobakpriser och skatter ska höjas
Artikel 8: Skydd mot exponering av tobaksrök
Artikel 11: Förpackningar ska ha varningstext
Artikel 12: Alla har rätt till kunskap om tobak
Artikel 13: Förbud mot marknadsföring av tobaksprodukter
Artikel 14: Rätt till tobaksavvänjning
Artikel 16: Förbud mot försäljning av tobak till minderåriga
Artikel 17: Främja alternativa försörjningsmöjligheter för tobaksodlare
Artikel 18: skydda miljön och människors hälsa mot de negativa effekterna av tobaksodling och tillverkning

Läs mer om tobakskonventionen här

 

 

Läs vidare