– Tidigare rön, och även min studie, visar att rökning är kopplat till vilken inkomst och utbildning en person har. Jag har dock funnit att det är en rad faktorer som samverkar både på personlig och strukturell nivå. Inte minst finns det skillnader mellan könen i varför man börjar och slutar röka, säger forskaren bakom studien, Tove Sohlberg.

Män uppger i Tove Sohlbergs studie oftare att de röker enbart av sociala skäl medan rökningen för kvinnor fyller flera funktioner, både sociala och psykologiska. Kvinnor uppger bland annat att rökningen ger möjlighet till rast eller att stressa ned och är en typ av ritual.

Även när det gäller att sluta röka har hon påvisat skillnader mellan könen. Kvinnor planerar sina rökstopp och tar oftare professionell hjälp medan fler män använder sig av snus för att sluta röka. Främsta skälet för män att sluta röka är för att förbättra sin fysik. Kvinnor slutar i högre grad än män för att personer i omgivningen vill det. Andra skäl som kvinnor uppger är att de vill känna sig fräscha, undvika rynkor och förbättra tandhälsan.

– Det läggs ner stora resurser för att minska rökningen. Men för att det ska lyckas måste vi bli mer medvetna om vad som spelar in när individer börjar eller slutar röka, säger Tove Sohlberg.

– Min forskning visar att rökslutarprocessen är komplex. Flera faktorer samverkar som kön, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. Dessa påvisade skillnader i klass och genus pekar på att strukturella och socialpolitiska förändringar, som exempelvis förbättrade anställnings- och arbetsförhållanden, en arbetsmiljö med större inflytande över den egna arbetssituationen och inflytande över den enskildes ekonomiska situation kan behövas för att minska antalet rökare ytterligare.

Avhandlingen heter Smoking cessation in Sweden – gender, pathways and identity.

Läs vidare