– Det finns en fundamental och olöslig konflikt mellan folkhälsans och tobaksindustrins intressen. WHO:s utvärdering av det norska arbetet för minskat tobaksbruk 2010 visade att vi gjort för lite för att förhindra att tobaksbolagen påverkar tobakspolitiken, förklarar hälsominister Bent Høie.

Världshälsoorganisationen WHO:s internationella tobakskonvention framhåller i artikel 5.3 att länderna måste vidta åtgärder för att hindra tobaksindustrin från att påverka politiken på området. Frågan om hur Norge ska göra detta på ett effektivare sätt är ett av två teman i en tobakspolitisk remiss som departementet nu skickat ut. Det andra temat är lagförslaget om neutrala, standardiserade tobaksförpackningar, som Tobaksfakta tidigare rapporterat om.

När det gäller åtgärder för att skärpa tillämpningen av artikel 5.3 innehåller remissen en översikt riktlinjerna till denna artikel och över tobaksindustrins arbetsmetoder. I remissen diskuteras också några möjliga åtgärder, bland andra att införa riktlinjer för regeringens alla kontakter med tobaksindustrin och att skapa ett lobbyregister som ska öka insynen.

– Vi behöver öka kunskapen om tobaksindustrins metoder för att förhindra effektiva tobaksförebyggande insatser, säger Bent Høie.

– Jag ber alla som är intresserade att ge sina synpunkter på lämpliga åtgärder för att skydda vår folkhälsopolitik från tobaksindustrins inblandning.

Läs vidare