Som Tobaksfakta tidigare rapporterat föreslår Folkhälsomyndigheten lagstiftning om fler rökfria miljöer utomhus för att skydda särskilt barn, men även vuxna, mot passiv rökning. De miljöer som utredarna anser bör göras rökfria är entréer till byggnader dit allmänheten har tillträde, platser där människor väntar på kollektivtrafik, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och utomhusarenor.

Förslaget har väckt en hel del mediedebatt. Inte minst mot bakgrund av det, är resultatet av Folkhälsomyndighetens opinionsundersökning intressant. Undersökningen gjordes av företaget SKOP, som intervjuade 1 000 svenskar i åldrarna 16-84 år. Intervjupersonerna fick berätta var och hur ofta de utsattes för andras tobaksrök och ge sin syn på att göra olika miljöer rökfria.

De platser där flest utsätts för passiv rökning är, enligt undersökningen, trottoarer och gångbanor. 13 procent av de intervjuade andas dagligen in andras rök där, 55 procent gör det någon gång i månaden eller oftare. På andra plats kommer offentliga entréer där en tiondel utsätts dagligen och 57 procent någon gång i månaden eller oftare. På tredje plats kommer hållplatser, perronger och liknande med 8 respektive 35 procent.

Undersökningen visar att det finns ett tydligt stöd för fler rökfria miljöer. 85 procent vill ha rökfria entréer till köpcentra, sjukhus och andra allmänna miljöer. 70 procent vill ha rökfritt där man väntar på kollektivtrafik. 61 procent förordar rökfritt på lekplatser och badplatser samt i parker. 61 procent tycker också att uteserveringarna bör göras rökfria. 59 procent stöder tanken på rökfria arenor och sportanläggningar.

Läs hela opinionsundersökningen här.

Läs vidare