Det hävdar filmmakaren Aaron Biebert i dokumentären A Billion Lives. Den hade premiär i fjol och turnerar under kampanjartade former från världsdel till världsdel, med stöd av e-cigarettindustrin. Den 7 februari kommer den att biovisas i Stockholm. Filmvisningarna marknadsförs av ett antal e-cigarettföretag.

Stoppas av konspiration?

Filmregissören Aaron Biebert driver ett medieföretag i Milwaukee, USA. Han har tidigare producerat musikvideos, reklamfilmer och kortare filmer för sociala medier. A Billion Lives är hans första långfilm. Den berättar om hur lidande och död följer i tobaksrökningens spår över hela världen och hur tobaksindustrin in i det längsta försökt dölja de förödande effekterna av att röka. En miljard människor riskerar att dö av rökning under detta århundrade, påpekar Aaron Biebert. Men han har ett recept på hur majoriteten av alla dessa liv (A Billion Lives) ska kunna räddas – nämligen att uppmuntra e-cigarettrökning.

Att alla inte är lika övertygade som han om att e-cigaretter är ett biverkningsfritt mirakelmedel mot tobaksepidemin, beskriver Aaron Biebert som en följd av en konspiration. Han menar att olika ekonomiska och politiska intressen förenats för att förhindra e-cigaretternas frammarsch. Detta hävdar han ligger bakom bland annat olika krav på lagstiftning om e-cigaretter och att de även förbjudits i vissa länder.

Vad säger tobaksförebyggaren?

I Sverige håller regeringen för närvarande på att arbeta fram ett förslag till en ny särskild lag om e-cigaretter, som en följd av EU:s nya tobaksproduktdirektiv där även reglering av e-cigaretter tas upp. Tobaksfakta och andra tobaksförebyggande organisationer välkomnar en reglering av e-cigaretterna.

Men varför behövs sådan reglering egentligen, borde man inte göra allt för att reservationslöst stötta e-cigarettanvändningen om det stämmer att den är så bra för folkhälsan som A Billion Lives påstår? Så här svarar Barbro Holm Ivarsson, ordförande i Psykologer mot Tobak som noga följer och rapporterar om kunskapsutvecklingen kring e-cigaretter:

– Det finns många skäl att ha noggrann kontroll över dessa nya produkter.

Bland annat visar många studier att risken ökar att tonåringar börjar röka konventionella cigaretter om de experimenterar med e-cigaretter. Och e-cigaretterna blir allt populärare hos ungdomar – ca. 30 procent har någon gång använt dem.

– E-cigaretten är inte heller en säker produkt, kunden vet inte vad den innehåller och den kan explodera och orsaka personskador och bränder. Nikotin i starka koncentrationer kan dessutom vara dödligt om ett litet barn får i sig det. Vi vet också att e-cigarettångan innehåller skadliga och även cancerframkallande ämnen, men inte hur den långsiktigt påverkar hälsan.

– Därför behöver det finnas barnsäkra förpackningar, gränser för nikotinkoncentrationen i e-vätskan, 18-årsgräns, förbud mot godissmaker och förpackningar som ser ut som leksaker, reklamförbud – inklusive exponeringsförbud i butikerna, innehållsförteckningar, bruksanvisningar, varningstexter och tillståndsplikt för handlare, och kvalitetssäkring av produkten. Slutligen är den ånga e-cigaretter avger även skadlig för omgivningen och produkten måste därför snarast förbjudas i rökfria miljöer.

Barbro Holm Ivarsson framhåller också att ingen ännu säkert kan säga vad nettoeffekten av e-cigaretterna blir. Hjälper produkten verkligen fler rökare att sluta än det antal som tillkommer genom att
1) rökare skjuter upp sitt rökstopp på obestämd tid då de invaggas i säkerhet när de byter ut en del cigaretter mot e-cigaretter,
2) ungdomar som inte annars skulle ha börjat röka vanliga cigaretter, gör det efter att ha börjat med e-cigaretter,
3) vuxna f.d. rökare och aldrig-rökare lockas att börja med e-cigaretter, och sedan övergår till konventionella cigaretter, och
4) e-cigaretterna gör nikotinkonsumtion och rökning mer vardagligt och populärt igen?

Och beroendeforskaren?

En beroendeforskare som följt e-cigarettforskningen under lång tid är Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet. Han bekräftar att det ännu saknas tillräckligt forskningsunderlag för att kunna säga något säkert om hälsomässiga för- och nackdelar med e-cigaretter.

– När det gäller hur bra de kan hjälpa tobaksrökare att minska sina hälsorisker är forskningsresultaten hittills motsägelsefulla. Min slutsats är ändå att det för inbitna rökare är bättre att övergå till e-cigaretter än att fortsätta med vanliga cigaretter. Men det är fler kategorier än inbitna rökare som möter e-cigaretterna, säger Fred Nyberg.

– De jag är mest bekymrad över är de som inte börjat röka alls, särskilt de som är under 20 år. Nikotin är beroendeframkallande och speciellt unga personer är sårbara för dessa effekter. Nikotinet i e-cigaretter triggar i gång belöningssystemet och riskerar att bli en inkörsport till både tobaksanvändning och till andra beroendeskapande droger.

– Därtill har själva e-cigaretten även börjat användas för att ta cannabinoida droger och centralstimulantia eftersom man får en mycket snabbare verkan av drogen om man röker eller inhalerar den. Utvecklingen på drogområdet går snabbt och jag är övertygad om att man inom kort hittar åtskilliga fler illegala substanser att stoppa in i e-cigaretter.

En annan aspekt är, påpekar Fred Nyberg, att nikotin kan ha negativa effekter på foster och han anser att gravida inte bör använda e-cigaretter. Tillsammans med osäkerheten om eventuella risker med hälsofarliga ämnen i ångan, gör alla de uppräknade faktorerna att han rekommenderar en försiktig hållning.

– Man måste ha kontroll på detta och invänta mer forskning. Det tog 40 år för oss att lära oss läxan om tobaksrökningens faror. Låt oss inte göra om samma misstag igen.

Tobaksfaktas ordförande påminner om tobakskonventionen

Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta, poängterar ytterligare den historiska och långsiktiga aspekten:

– WHO:s tobakskonvention, som sedan 2005 ratificerats av 180 länder, innehåller en bred åtgärdspanel som visat sig kunna minska rökningen. För att dessa åtgärder ska genomföras på ett konsekvent sätt håller Sverige i likhet med andra länder på att skärpa strategin genom att sätta upp ett tidsbestämt mål – år 2025 ska daglig rökning ha halverats och därmed reducerat sjukdomsbördan betydligt.

– Det är genom att människor sluta röka som liv räddas. Och tre av fyra rökare vill komma ur det nikotinberoende som håller dem fast i rökningen och gör dem så sjuka. Därför fokuseras arbetet nu på att kraftigt skärpa regelverket för marknadsföringen av tobak, minska tillgängligheten och efterfrågan, öka antalet rökfria miljöer, kraftigt öka tobakspriser och öka tillgänglighet till avvänjningsstöd. Alla dessa åtgärder kommer successivt att påverka samhällets syn på tobaksbruk i allmänhet och rökning i synnerhet och få alltfler att sluta och allt färre att börja använda tobak. Processen med rökfria restauranger lärde oss – det går att påverka samhällsopinionen!

– Parallellt med samhällets ökande förståelsen för kraftfulla förebyggande åtgärder gör tobaksindustrin och andra ekonomiska intressen ihärdiga och skickliga försök att övertyga rökarna om att det är svårt att sluta. Bättre då att pröva nya produkter med eller utan nikotin som ska ge mindre negativa hälsoeffekter och underlätta rökslut. E-cigaretter är ett aktuellt exempel. Att de skulle vara effektiva avvänjningsmedel har inte vetenskapligt kunnat bekräftas. Vad gäller hälsoeffekter är det som nämnts ovan omöjligt att i dag veta hur mycket mindre skadliga de är – precis som man för ett halvt sekel sedan inte hade en aning om merparten av de femtiotal sjukdomstillstånd vi i dag förknippar med rökning. Det faktum att daglig rökning tar livet av varannan konsument gör jämförelser med andra nikotinprodukter skev: ALLTING man kan företa sig i vardagen är mindre farligt än att röka cigaretter!

Ett förebyggande arbete baserat på tobakskonventionen är en utmaning för politiken, hälso- och sjukvården och hela samhället, framhåller Göran Boëthius.

– Någon ”quick fix” finns inte. Men vi vet vad som behöver göras – och det inkluderar inte en aningslös marknadsföring av fler nikotinprodukter.

Läs vidare