Tidigare i veckan kunde vi i flera nyhetsmedier läsa rubriker som ”Varningsbilder saknar effekt”. Samtidigt berättade vi på Tobaksfakta för bara en kort tid sedan att ”Varningsbilder minskar andelen rökare”. Hur går det här ihop – vad ska man egentligen tro på?

Under de senaste åren har flera forskningsstudier publicerats som visar att varningsbilder på tobak är effektiva när det gäller att påverka människors tankar om och attityder till tobak. Studierna visar bland annat att de som ser varningsbilder anser att de ökar kunskaperna om tobakens hälsorisker och att ungdomar tycker att cigarettpaket med stora varningsbilder är mindre lockande. Forskning i Kanada, där varningsbilder infördes år 2000, har också kopplat bilderna till en minskning av rökningen i landets befolkning.

Det veckans nyhetsrubriker handlade om är en ännu inte publicerad studie som är gjord av forskare vid Karolinska Institutet, KI. Eftersom det redan finns bra sammanställningar av forskningen om hur varningsbilder påverkar människors attityder till rökning inriktades KI-studien på en angränsande fråga som ännu inte är lika undersökt; Forskarna fokuserade på att sammanställa och granska tidigare forskning om varningsbilders effekt på rökarnas beteende, alltså huruvida varningsbilder får rökare att sluta, försöka sluta eller minska ned på rökningen.

Forskningsöversikten baserades på en genomgång av över 4 250 artiklar om olika studier. Forskarna hittade vid denna genomgång ett 20-tal studier som på något sätt belyste de aktuella frågorna och hade tillräcklig kvalitet för att ingå i analysen.

Slutsatsen av analysen var att det i de granskade studierna inte går att urskilja några effekter av varningsbilderna på just rökarnas beteende. Ett problem var att många av de granskade studierna hade en bristfällig kvalitet. Forskarna menar att det behövs mer forskning om varningsbilders påverkan på rökarnas beteende.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser att den viktigaste effekten av varningsbilder på tobak är just deras attitydskapande effekter, som alltså även är forskningsmässigt belagd.

– I det tobaksförebyggande arbetet kan vi inte förvänta oss att någon enskild åtgärd är universallösningen. Många olika samverkande åtgärder behövs – som till exempel begränsningar av tobaksindustrins marknadsföring, skattehöjningar, rökfria miljöer, information och stöd till avvänjning.

– Och till sist måste man nog fråga sig hur mycket vetenskaplig evidens vi ska behöva för att varna för att rökning är livsfarligt. Det finns i dag cirka 100 000 studier som visar detta. Andra farliga varor, som kemikalier, varningsmärks ju alltid på ett tydligt sätt. Så vad väntar vi på när det gäller tobaken?

Här hittar du vårt faktablad om varningsbilder.

Läs vidare