Foto: Hälsoäventyret

Rökavvänjning och kunskapsspridning

De flesta som röker vill sluta. Även många snusare vill sluta. Många lyckas sluta med tobak på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. För att få färre människor att börja bruka tobak – och fler att sluta – så är kunskap det viktigaste verktyget. Tobakskonventionen slår fast att alla har rätt till information om tobakens konsekvenser, och att de som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Vikten av kunskapsspridning om tobakens konsekvenser

För att få färre människor att börja bruka tobak – och fler att sluta  – så är kunskap det viktigaste verktyget. När människor får djupare kunskap om tobakens konsekvenser för både den egna hälsan och för vår planet väljer de i högre utsträckning bort tobaken. Det finns också bevis för att kunskap om tobaksindustrins fula metoder för att rekrytera nya kunder har betydelse. Sådan kunskap påverkar attityderna till tobak och stödet för tobaksbegränsande lagstiftning.

Tobakskonventionens 12:e artikel slår fast att alla har rätt till information om tobak. Det är en rättighet som också har grund i konventionen om mänskliga rättigheter. Informationen ska vara grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Den ska handla om tobakens alla aspekter, det vill säga tobaksprevention, hälsoriskerna, risker med passiv rökning, hälsorisker med produktionen samt hur tobaksindustrin försöker underminera tobakspolitiken.

Det är viktigt att alla informationsinsatser skyddas från tobaksindustrins påverkan.

Tobakskonventionens parter, däribland Sverige, ska bland annat:

  • Genom information och kommunikationsarbete stärka allmänhetens medvetenhet om frågor som gäller tobakskontroll och förebyggande arbete.
  • Skapa breda utbildningsprogram för allmänheten som syftar till att förändra den sociala acceptansen för tobaken, tobaksodling och tobaksindustrin.
  • Utforma utbildningsprogram för viktiga vidareförmedlare, som t.ex. personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, och skolan, samt politiker och andra beslutsfattare och företrädare för media.

Den frivilliga sektorns medverkan i arbetet är alltid viktig, och här spelar Tobaksfakta och våra medlemsorganisationer en viktig roll.

Under de senaste åren har minskade resurser försämrat eller helt stoppat utbudet av informations- och utbildningsmaterial på flera områden i Sverige. Detta trots att nya generationer har samma rätt till kunskap som tidigare generationer. Informationsinsatser måste pågå så länge som tobaksindustrin rekryterar nya användare av tobak.

Allas rätt till stöd att sluta röka

Nikotin är mycket beroendeframkallande, och en förklaring till tobaksindustrins framgångar med att få människor över hela världen att fortsätta köpa och använda deras livsfarliga produkter. De flesta som röker vill sluta. Även många snusare vill sluta. Många lyckas sluta med tobak på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. Tobakskonventionens artikel 14 betonar vikten av att alla som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Sverige har en lång tradition av att arbeta med tobaksavvänjning. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011, där tobaksavvänjning ingår som en central del, har dessutom avsevärt ökat kvaliteten och tillgången till tobaksavvänjning.

Den nationella stödtelefonen Sluta-Röka-Linjen startade 1998 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet. Sluta-Röka-Linjen ger kostnadsfritt kvalificerat stöd till personer som vill förändra sina tobaksvanor.

Yrkesföreningarna mot Tobak arbetar med att kvalitetssäkra tobaksavänjningsutbildningarna och har utvecklat en diplomutbildning. Avvänjning finns också på internet via appar för mobiltelefon; Rökfri och Fimpaaa (den senare för ungdomar) är kostnadsfria verktyg med stor räckvidd.

Men ännu finns stora förbättringsområden:

  • Bara två procent av primärvårdspatienterna fick någon form av råd eller stöd för att sluta röka 2015 enligt statistik från Socialstyrelsen.
  • Viktiga områden som behöver utvecklas är att nå socioekonomiskt svaga grupper, invandrare, barn och unga vuxna.
  • Det råder även fortfarande stora brister vid olika vårdutbildningar när det gäller utbildning i rådgivning om tobak.

Vill du sluta med tobak? Tobaksfaktas medlemsorganisation Psykologer mot Tobak har alla information du behöver på sin webbsajt.

Så här gör andra länder

Island, Schweiz, Iran och Vietnam har öronmärkta medel från tobaksskatten som bara går till tobaksbekämpande insatser som information, utbildning och allmän upplysning om tobak.

Norge och Storbritannien har regelbundet genomfört massmediainsatser som stöd för sina tobakspolitiska åtgärder. Avsändaren har varit staten. Både Norge och Storbritannien ligger i frontlinjen vad gäller arbetet mot tobaken.

Danmarks ”Rygestopbas” , som drivs av danska Cancerfonden är en databas för att följa upp och forska om patienters rökstopp. Databasen har funnits sedan 1999. Idag är 94 av 98 danska kommuner anslutna.

Norska Helsedirektoratet har vid ett flertal tillfällen drivit framgångsrika opinionsbildande kampanjer för att öka medvetenheten hos befolkningen om att sluta med tobak och helst aldrig börja.

Läs fler exempel på tobakspreventivt arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Jobbar du inom hälso- och sjukvården? Kräv att du ska få utbildning i hur du bäst talar om tobak och tobaksindustrin i ditt dagliga arbete.

Är du lärare?På vilka sätt kan du i din undervisning bidra till ökad kunskap och diskussion om tobaksfrågor, inte minst om tobaksindustrin?

Jobbar du med folkhälsoplanering och -strategier?Se till att din kommun, landsting, region eller länsstyrelse har ett kontinuerligt utbildningsprogram med bredd, långsiktighet och tillräckliga resurser vad gäller utbildning och information till personal och allmänheten.

Psykologer mot Tobaks sajt för dig som vill sluta med tobak.

Läs mer

En sluta-röka-app från 1177.

Läs mer

Relaterat

Hon vill öka förståelsen för tobakens normbrytande betydelse

Som fältsekreterare i Tierp märkte Anna Haid att tobaksbruk är det första av gränsöverskridande beteenden bland utsatta barn. Att försöka...

Läs mer

E-cigaretter är inte ofarliga för hjärt-kärlsjukdomar

Kortvarig användning av e-cigaretter är troligtvis mindre skadligt för det kardiovaskulära systemet än vanliga cigaretter. Men långtidseffekterna är okända och...

Läs mer

Presentationsmaterial om tobaksfrågan ur barnperspektiv

Projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan – har tagit fram presentationsmaterial, ett riktat mot vuxna och ett mot ungdomar...

Läs mer

Världens länder prioriterar inte tobaksavvänjning

I en nyligen utgiven rapport från Världshälso-organisationen WHO framgår det att fem miljarder människor i världen nu bor i länder...

Läs mer

Fler samtal till Sluta Röka-linjen efter nya lagen

Den första juli blev det förbjudet att röka på uteserveringar och flera andra publika platser. Efter lagändringen har Sluta Röka-linjen...

Läs mer

Träning återställer hjärnan efter nikotinanvändning

Nikotin skapar rubbningar i hjärnan, men de går att motverka genom motorisk träning. Det visar en ny studie som publicerats...

Läs mer

Forskning saknas om e-cigaretter hjälper rökare att fimpa

Är användning av e-cigaretter ett effektivt sätt att sluta röka vanliga cigaretter? Det behövs mer forskning för att säkert veta....

Läs mer

Bästa peppen med tobaksavvänjning på internat

Camilla Natanaelsson och Petra Hederén är två av deltagarna i det program för tobaksavvänjning på internatsom vi har berättat om....

Läs mer

Intensiv start ger bra resultat på tobaksavvänjning

Om 30 procent av deltagarna i ett tobaksavväjningsprogram är tobaksfria efter ett år brukar det räknas som ett bra resultat....

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev