Barn och tobak

Nio av tio personer som börjar röka är barn. 26 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet röker. Barn får i växande utsträckning tag på tobak över nätet, och utsätts för marknadsföring via sociala medier. Fortfarande utsätts många barn för passiv rökning. Tobaksfakta vill se en skärpning av tillsynsarbetet och skolan bör bli skyldig att arbeta tobaksförebyggande.

Fakta om barns tobaksbruk

Av skolelever i årskurs 2 på gymnasiet..

  • ..snusar 21 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna.
  • ..röker 19 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna.
  • ..har 45 procent av pojkarna och 37 procent av flickorna prövat e-cigaretter.

Barn i årskurs 9 svarar att de får sin tobak genom att handla själva i butiken, från vuxna som köper ut åt dem, från sina vänner och från föräldrarna. Internetförsäljning har gjort det enklare för barn att komma över tobak. Sverige har därmed en bit kvar innan tobakslagens krav om 18-års åldersgräns för försäljning och distribution av tobaksvaror till barn tillämpas fullt ut i praktiken.

Drygt 11 procent av alla spädbarn i Sverige utsätts för tobaksrök i hemmet. Passiv rökning ökar risken för infektioner i luftvägar och öron, kan orsaka eller försämra astma och påverka utveckling av lungkapaciteten hos barn.

En viktig förutsättning för barnets rätt till liv är att födas så frisk som möjligt. Forskningen visar tydligt att såväl rökning som snusande under graviditeten medför allvarliga hälsorisker för barnet och för mamman. Tobaksbruk ökar risken för bland annat havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Mer än fem procent av gravida kvinnor i Sverige röker fortfarande vid inskrivningstilfället till mödrahälsovården.

Marknadsföring och exponering

Många tänker nog att ”inte utsätts väl barn i dag för tobaksreklam?”. Faktum är dock tyvärr att tobaksindustrin fortfarande hittar många sätt att marknadsföra tobaksbruk till barn både i Sverige och i andra delar av världen. Trots industrins egna påståenden om att marknadsföringen är mycket begränsad, satsas fortfarande lika stora summor på marknadsföring och bolagens vinster visar att det lönar sig.

Förpackningar med attraktiv design är en viktig del av modern marknadsföring av tobaksvaror. Därför är det viktigt för tobaksbolagen att få visa sina varor i butikerna. Ett sätt att minska kraften i denna reklam skulle vara exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena, något som flera länder infört. De flesta barn och unga utsätts idag för tobaksindustrins indirekta marknadsföring genom sociala medier, där tex betalda ambassadörer och influencers blir allt vanligare. Produktplacering i filmer, TV-program, datorspel och andra medier är en annan metod för marknadsföring av tobak till barn.

Det här bör Sverige göra

Svensk lagstiftning ger för dåligt skydd

Det finns lagstiftning som är till för att skydda barn från tobaksrök, marknadsföring av tobak och för att hindra dem från att få tag på tobak. Lagstiftningen om rökfria skolgårdar, förbud mot försäljning till minderåriga och annonsförbudet är bra exempel på det. Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger och lekparker införs under 2019 och är nya viktiga steg på vägen till ett samhälle med tobaksfria barn.

Men fortfarande finns det luckor i lagstiftningen, och ett allvarligt problem är att tillsynen ofta har stora brister. Barn utsätts fortfarande för passiv rökning. Våra barn nås också av tobaksindustrins marknadsföring, t.ex. genom sociala medier, i butiker och på festivaler. De har lätt att få tag på tobak, bland annat genom internetköp och genom att äldre personer köper ut åt dem.

Sverige bör därför ta större kliv framåt och gå längre än tobakskonventionen minimi-rekommendationer.

  • Satsa stort på att förbättra tillsynen av de regler som finns.
  • Inför standardiserade paket och exponeringsförbud av tobak i butiker.
  • Förbjud rökning i bilar där barn färdas.
  • Tobakslagen bör revideras för att även inkludera utbildnings- och informationssatsningar som en del av det tobaksförebyggande arbetet utifrån barnets rätt till information kring sin hälsa.
  • Skollagen bör tydliggöra skolans skyldighet att arbeta förebyggande i tobaksfrågor. Dessutom behövs bättre utvärdering av den information och utbildning som riktas till barn och ungdomar.

Tobak och FN:s konvention om barns rättigheter

Alla barn har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Inget barn får diskrimineras och alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Detta slås fast i konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige 1990.

Barnrättskonventionen säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Tobakspolitiken berör barn i allra högsta grad! Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksreklam och tobaksanvändning i både fattiga och välbärgade länder.

Här följer analyser av sex artiklar i tobakskonventionen ur barnkonventionens perspektiv. Hela analysen får du tillgång till genom att klicka på rubriken:


Artikel 5.3 – om att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins inflytande
Barnets rätt till liv och hälsa står på många sätt i skarp motsättning till tobaksindustrins kommersiella intressen. Bland annat visar studier av industrins egna dokument att barn är den främsta målgruppen för marknadsföringen av tobak.Många barn utnyttjas också som arbetskraft inom tobaksproduktionen. I USA arbetar t.ex. varje år flera hundratusen barn inom tobaksodlingen. Från Indien rapporteras att 1,7 miljoner barn arbetar med rullning av tobaksprodukten bidi. Slutsatsen är att respekt för barnets rättigheter kräver att länderna lever upp till tobakskonventionens artikel 5.3 – tobaksindustrin kan inte tillåtas att påverka folkhälsopolitiken.


Artikel 8 – om skydd mot passiv rökning
Flera av barnkonventionens artiklar har tydlig relevans för frågan om barn och passiv rökning. Det gäller inte minst artikel 6 som är en av grundprinciperna och betonar att barn har rätt att överleva och utvecklas.
En annan mycket relevant artikel är artikel 24 om barnets rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa. FN:s kommitté för barnets rättigheter anser även att rätten till bra hälsa är sammankopplad med artikel 2 om icke-diskriminering. Detta understryker det oacceptabla i de hälsoskillnader som finns mellan barn i olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.
Mot bakgrund av barnkonventionens artiklar är det självklart att barn måste skyddas mot miljötobaksrök. Barns bästa ska komma i främsta rummet och deras rätt till en rökfri miljö är överordnad rätten att röka.


Artikel 12 – om utbildning, information och allmän upplysning
Artikel 24 i barnkonventionen utgår från barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Denna rättighet inkluderar rätten att få information och tillgång till undervisning om hälsofrågor, samt stöd för att kunna omsätta sin kunskap i vardagen. FN:s kommitté för barnets rättigheter förtydligade 2013 rättigheten till hälsoinformation:

”Barn behöver information och utbildning inom alla hälsoaspekter för att de ska kunna göra välgrundade beslut i relation till sin livsstil och tillgång till hälso- och sjukvård. Information och livskunskap måste rikta in sig på en mängd olika hälsorelaterade områden, bland annat faran med alkohol, tobak och andra droger. Detta inkluderar lämplig information om barnets rätt till hälsa, statens skyldigheter och hur och var man kan få tillgång till hälsoinformation och hälso- och sjukvårdsinsatser. Informationen ska även göras tillgänglig som en viktig del av skolplanen, liksom genom hälso- och sjukvård samt andra områden som når barn utanför skolan. Material inom hälsoområdet ska utvecklas i samverkan med barn och spridas brett inom offentliga verksamheter.”


Artikel 13 – om marknadsföring av tobak
Tobaksindustrin vill marknadsföra livsfarliga produkter. Så länge denna marknadsföring pågår, kommer den att nå även barn. Det är därför svårt att se att sådan marknadsföring på något vis kan vara förenlig med barnets rätt till hälsa och utveckling och rätten att skyddas mot utnyttjande. Ett hundraprocentigt stopp för marknadsföring av tobak är därför nödvändigt för att leva upp till principerna i barnkonventionen.


Artikel 14 – om att främja tobaksavvänjning
De flesta som röker vill sluta, och det gäller även barn. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN:s, skolundersökning 2013 svarade mellan 70 och 80 procent av rökarna att de ville sluta, även om fler än hälften av dessa svarade ”Ja, men i framtiden”. Man såg inga större skillnader mellan grundskolelever och gymnasieelever, men det var fler flickor än pojkar som ville sluta röka.
I dag finns bra material om tobaksavvänjning för ungdomar. Det saknas dock en överblick över vilka metoder som används och deras effekter när det gäller att stödja ungdomar att bli tobaksfria.  Slutsatsen är att både resurserna för tobaksavvänjning för barn och kunskapen om hur man bäst hjälper barn att sluta med tobak behöver vidareutvecklas.


Artikel 16 – om tobaksförsäljning till minderåriga och av minderåriga
Barn har lätt att få tag på tobak. Bland niondeklassare och gymnasieelever i Stockholm tycker de flesta av tobaksanvändarna att det är enkelt att komma över tobak.
I en allmän kommentar om ”ungdomars hälsa och utveckling” påpekar FN:s barnrättskommitté även att barns användning av tobak kan minskas genom lagstiftningsåtgärder såsom förbud mot att sälja tobak till barn.
För att leva upp till både barnkonventionen och tobakskonventionen behöver Sverige se till att dagens bestämmelser följs bättre samt vidareutveckla såväl lagstiftning som tillsyn på detta område.

Material för dig som vill informera om barns rätt i tobaksfrågan

I rapporten Barnets rätt till tobaksfritt – nya perspektiv på att stärka barnets rättigheter kan du läsa om barnkonventionen och tobakskonventionen, hur de samspelar och vad detta samspel kan ha för praktisk betydelse i samhällsutvecklingen och inom olika verksamheter.

I rapporten hittar du även sex analyser av artiklar i tobakskonventionen utifrån barnkonventionens perspektiv.

För dig som vill hjälpa till att sprida kunskap om tobaksfrågan ur barnets perspektiv finns här nedan tre Powerpoint-presentationer som du kan ladda ner och använda i din egen verksamhet.

Till varje presentation finns även ett dokument med bakgrundstexter. Till den längre finns dessutom en kort handledning med förslag på hur presentationen kan anpassas för olika målgrupper.


Presentation 1, kort presentation, tre bilder:

Syftet med denna presentation och bakgrundstext är att vara ett stöd och underlag för en kort översiktlig presentation av BRiT – Barnets rätt i tobaksfrågan – i många informations- och utbildningssituationer. Bakgrundstexten hjälper dig att använda presentationen.

Presentation

Bakgrundstext


Presentation 2, lång presentation, 42 bilder:

Denna presentation ger kunskap om barnkonventionen och tobakskonventionen och hur dessa kan användas som utgångspunkt och styrdokument i arbetet med barnets rätt i tobaksfrågan. Sex av de viktigaste artiklarna i tobakskonventionen analyseras utifrån ett barnrättsperspektiv.
Bakgrundstexter erbjuds som underlag för en presentation av bilderna. På en av de sista bilderna finns frågor att använda för reflektion och det egna fortsatta arbetet. Till denna presentation finns även en handledning med förslag på val av bilder och upplägg för olika målgrupper.

Presentation

Bakgrundstext

Handledning


Presentation 3, presentation för skolan, 21 bilder:

Denna presentation vänder sig till åldrarna 15-18 år för användning i skolan. Presentationen innehåller de sex viktigaste artiklarna i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (tobakskonventionen) som analyseras utifrån barnrättsperspektiv och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I bakgrundstexterna finns frågor för bearbetning och uppgifter för grupparbeten i klassrummet.

Presentation

Bakgrundstext


Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT, drevs som ett projekt av Tobaksfakta 2014-2017, med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten.  2017 övergick projektet till ordinarie arbete inom Tobaksfakta och Nätverket för TobaksPrevention i Landsting och Regioner (TPLR) för fortsatt spridning av kunskapen om BRiT och konventionerna.

Tobacco production and tobacco use are linked to numerous human rights violations and impede the achievement of the sustainable development goals (SDGs). Tobacco cultivation is associated with poverty, child labour and lack of occupational safety whereas tobacco marketing and sale violates the human rights to health and life.

Läs mer

Relaterat

Högstadieklass möter Lena Hallengren för att få en tobaksfri skoltid

En skolklass från årskurs nio i Myrsjöskolan i Nacka har uppvaktat hälsominister Lena Hallengren på Socialdepartementet för att lyfta betydelsen...

Läs mer

Var fjärde barn utsätts ofta för tobaksreklam

En ny undersökning som genomförts på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar hur tobaksindustrin når ut till barn och...

Läs rapporten

E-cigaretter ger ökad risk att unga börjar röka vanliga cigaretter

För tonåringar och unga vuxna som använder e-cigaretter finns en ökad risk att också röka vanliga cigaretter. Det är ett...

Läs mer
ÅSIKT

E-cigaretter – ännu ett experiment med våra unga – medan regeringen ser på…

E-cigarettbruket är ett dåligt kontrollerat experiment. Något liknande skulle aldrig accepteras för nya läkemedel. Det skriver Göran Boëthius, styrelseledamot i...

Läs mer

A Non Smoking Generation: 40 års enträget arbete för barns hälsa fortsätter med ny kampanj

2019 fyller A Non Smoking Generation 40 år. Nu sluter allt ifrån hjärnforskare och professorer till atleter, artister och influencers...

Läs mer

Hur många nikotinexponerade foster är lagom, ministern?

Krönika av Göran Boëthius, f.d lungläkare och opinionsbildare på Tobaksfakta.

Läs mer

Förslag om höjd åldersgräns i flera länder

I England har inflytelserik grupp av parlamentsledamöter föreslagit en höjning av åldersgränsen, från nuvarande 18 år till 21. Tanken är...

Läs mer

Matnyttig och inspirerande verktygslåda för personal som arbetar med unga

I Helsingborgs kommun har man tagit fram en verktygslåda för skolpersonal och andra som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping,...

Läs mer

Färre 15-åringar röker traditionella cigaretter

Den traditionella rökningen minskar bland unga i åldern 15 år. Det visar enkäten Skolbarns hälsovanor 2018, som Folkhälsomyndigheten gjort. För...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev