Underskrifterna kommer att presenteras för våra politiker som har möjligheten att göra Tobaksfri skoltid till en framtida verklighet för alla barn. Verkligheten idag är att 90 procent av de som börjar bruka tobak gör det före de fyllt 18 år. Nio av tio säger att de börjat röka på grund av kompisars påverkan, en påverkan som till stor del sker under skoltid.

Forskning visar att ju mer synligt, vanligt förekommande och normaliserat det är med rökning och snusning på en skola, desto fler elever riskerar att börja. I dag röker till exempel var fjärde gymnasieelev i årskurs 2 och 22procent av pojkarna och 6 procent av flickorna snusar.

En viktig insats för att förhindra tobaksdebuter är att se till att skoltiden är helt tobaksfri. Vi behöver en förändring i attityder, samt verktyg och stöd, för att nå det målet. Visionen är att samtliga skolor ska erbjuda sina elever en tobaksfri skoltid, och att det är norm att vara tobaksfri.

Våra politiker kan i högre grad bidra till att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt preventivt arbete i alla skolor. Därför samlar vi nu in namnunderskrifter för att få politikerna att förstå att vi är många som vill att de ska ta sitt ansvar i den här viktiga frågan. Målet är att politikerna ska:

• Lagstifta om tobaksfri skoltid
• Införa krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter
• Införa krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv

SKRIV PÅ DU OCKSÅ! För alla barns skull.


Fakta om kampanjen

Kampanjen pågår mellan v. 47 till 49. De som står bakom kampanjen är:

Tobaksfakta
Non Smoking Generation
Hjärt- och lungfonden
Unga drogförebyggare
Tobaksfri duo
Läkare mot tobak
Lärare mot tobak
Sjuksköterskor mot tobak
Tandvård mot tobak
Psykologer mot tobak
Vi Som Inte Röker
Riksförbundet HjärtLung


Läs vidare