Södermanlands län låg sämst till även när det gäller papporna. 16,4 procent av de sörmländska papporna rökte när barnet var 0-4 veckor. Näst högst andel rökande pappor hade Skåne med 14,5 procent. Bäst låg Jämtland till med 5,7 procent rökande pappor.

Totalt sett visar den nya statistiken att rökning bland svenska späd- och småbarnsföräldrar fortsatte nedåt 2011. 5 procent av mödrarna och 11 procent av fäderna rökte under barnets första levnadsmånad. I båda fallen är det en minskning med 3 procentenheter.

När barnet blev 8 månader hade några av mammorna börjat röka igen, medan pappornas rökning minskat något. 5,8 respektive 10,3 procent av mammorna respektive papporna rökte när barnet var i den åldern.

Den minskade rökningen bland föräldrar till barn under 1 års ålder kan vara en bidragande orsak till att fallen av plötslig spädbarnsdöd minskat kraftigt sedan 1990. I dag drabbas 0,15 av 1 000 födda, år 1990 var siffran 1,19 av 1 000 födda. Forskning har visat att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om mamman och/eller pappan röker under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialstyrelsens statistikrapport redovisar inte snusvanorna bland föräldrarna. Tidigare har snusandet legat högt bland Norrlandslänens småbarnsföräldrar samtidigt som rökningen legat lågt. Även snusande kan bidra till plötslig spädbarnsdöd.

Här kan du ladda ned rapporten.

Läs vidare