En avgörande fråga i diskussionen om hur e-cigaretter bör få marknadsföras och säljas är om e-cigarettanvändning bland unga ökar risken för att de senare börjar röka vanliga cigaretter. Forskarna bakom den nya metaanalysen ville få fram ett så tydligt svar som möjligt på denna fråga.

De gick i databaser igenom forskningen på området och fick till slut fram nio studier som uppfyllde deras kriterier. I dessa studier ingick sammanlagt 17 389 tonåringar och unga vuxna i åldrarna 14-30 år. Inga av deltagarna rökte tobakscigaretter vid undersökningens början, några använda e-cigaretter och några gjorde det inte. Forskarna ville ta reda på om det var någon skillnad mellan e-cigarettanvändare och dem som inte använde e-cigaretter när det gällde sannolikheten att senare börja röka vanliga cigaretter.

Resultaten från de nio studierna analyserades och vägdes samman. Det sammanvägda resultatet gav en tydlig bild – bland unga som redan använd e-cigaretter var det mycket vanligare att senare röka vanliga cigaretter. Och skillnaden var inte liten. Sannolikheten för att senare röka cigaretter var omkring fyra gånger högre bland e-cigarettanvändarna.

Forskarnas slutsats blir att e-cigaretter ökar risken för att tonåringar och unga vuxna börjar röka och att därför krävs stark reglering kring e-cigaretterna. Med hjälp av reglering kan det finnas möjligheter att begränsa e-cigaretternas negativa inflytande på tobaksbruket och därmed på folkhälsan, menar forskarna.

I Sverige gäller sedan 1 juli en ny lag om e-cigaretter med bland annat 18-årsgräns. Tobaksfakta och andra tobaksförebyggande organisationer anser dock att denna lag behöver förstärkas, inte minst för att skydda unga.Bland de lagregler som Tobaksfakta efterlyser finns förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter, eftersom smaktillsatser lockar barn. Vi anser även att 18-årsgränsen bör utvidgas till att gälla även nikotinfria e-cigaretter för att dessa inte ska utvecklas till ett kryphål i lagstiftningen. Det behövs också en bättre struktur för fortlöpande övervakning av hälsoeffekterna av e-cigaretter, så att samhället kan upptäcka allvarliga hälsorisker så tidigt som möjligt.

Läs vidare