Skräpmätningen gjordes under en vecka i juni, då Håll Sverige Rent plockade och mätte skräpet som slängts utomhus i 75 centralorter i Sverige. Resultatet skalades sedan upp så att det speglar samtliga 290 kommuners stadskärnor. Skattningen visar att det fanns 35 miljoner skräpföremål, vars vikt motsvarade 60 ton, på trottoarer, gågator, gång- och cykelvägar i centralorterna mellan den 12 och 18 juni 2020.

Fimpar och snusprillor utgjorde hela 76 procent av skräpet, varav fimparna stod för merparten, 62 procent, och prillorna för 14 procent.

Syftet med mätningen var att se hur mycket plast som slängs i Sverige. Cigarettfilter består till stor del av plast, men fimparna ingick ändå inte i kategorin ”Plast” utan sorterades in under kategorin ”Annat”.

Christina Anderzén, handläggare på Naturvårdsverket, håller med om att det kan verka ologiskt, men förklarar det med att cigarettfilter inte består av ren plast.

”Detta gäller ju även för portionssnus, ballonger och våtservetter – att det inte endast är plast och att de inte riktigt ”passar in” med de övriga underkategorierna. Samtidigt, genom att fimpar har särredovisats blir deras bidrag till den totala nedskräpning tydlig i mätningens resultat”, skriver hon i ett mejl till Tobaksfakta. .

EU:s engångsplastdirektiv

Bakgrunden till skräpmätningen är att regeringen förra året tillsatte en utredning för att ta reda på hur Sverige ska genomföra EU:s engångsplastdirektiv. Direktivet har till syfte att minska användningen av engångsplast och innehåller bland annat krav på att införa ett producentansvar för cigaretter och att producenter ska betala för att ta hand om fimpar på gator och torg.

För att få fram ett underlag gav regeringen också Naturvårdsverket i uppdrag att göra en skräpmätning för att klargöra hur stor andel av skräpet som utgörs av fimpar, snus och olika plastföremål. Naturvårdsverket gav i sin tur organisationen Håll Sverige Rent i uppdrag att genomföra skräpmätningen.

Läs mer om skräpmätningen här.

Fakta EU:s engångsplastdirektiv

Den 5 juni 2019 fattade EU beslut om ett så kallat engångsplastdirektiv som innehåller en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska komma till rätta med vissa plastprodukters negativa påverkan på miljön. Vissa engångsartiklar av plast kommer att förbjudas medan andra ska minska i förbrukning. Andra åtgärder och förändringar är produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar, bland annat för cigarettfimpar.

Införandet av EU:s lagstiftning sker stegvis där de första kraven ska vara införda juli 2021.

Källa Naturvårdsverket

 

Läs vidare