Artikel 5.3 rekommenderar att medlemsstaterna, parterna, ska skydda folkhälsopolitiken för inflytande från tobaksindustrins kommersiella intressen.

Kontakter ska ske öppet och får förekomma enbart när det är absolut nödvändigt för att möjliggöra en effektiv reglering av tobaksindustrin och dess produkter.

Enkätfrågor om i vilken utsträckning, och hur, artikel 5.3 tillämpas skickades till de 28 EU-staterna och tre Efta-länder plus Serbien, Ukraina och Turkiet i april 2015 och januari 2016.

Det här är frågorna

1. Finns det en policy för registrering av möten mellan företrädare för tobakssektorn och medlemmar av den verkställande och lagstiftande makten?

2. Finns det en policy som begränsar kontakterna mellan tobakssektorn och regeringsföreträdare endast i den utsträckning som är nödvändig för att möjliggöra reglering av tobaksindustrin och tobaksprodukter.

3. Behandlas tobaksindustrin som vilka företag som helst eller finns det särskilda regler som endast gäller tobaksindustrin, förutom reglerna om öppenhet, för de möten som förekommer

Uttrycket tobakssektorn inkluderar tillverkare, distributörer och försäljare av tobak samt alla organisationer, företag och individer som arbetar för tobaksbolagens intressen. Det kan vara t ex konsulter, advokatbyråer eller tobaksodlare.

Resultatet

Storbritannien, Irland och Nederländerna svarade positivt på alla tre frågorna.

Frankrike svarade positivt när det gäller öppenheten.

De länder som svarade positivt på en av frågorna var Tyskland, Lettland, Slovenien och Belgien.

16 länder, däribland Sverige, svarade negativt på alla tre frågorna.

9 länder svarade inte alls.

Rekommendationer baserade på svaren är att begränsa mötena till att enbart gälla tekniska frågor, att registrera och publicera alla möten, behandla tobaksindustrin annorlunda än annan industri, förbjuda samarbete och ekonomiska bidrag från tobaksbolag samt kräva information om eventuell intressekonflikt för personer engagerade i tobakspreventivt arbete.

– Det är skrämmande att se hur Sverige fortsätter att bortse från tobakskonventionens artikel 5.3 och dess mycket tydliga rekommendationer om att tobaksindustrin inte ska tillåtas påverka tobakspolitiken. Det säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tobaksfakta.

– När man läser den senaste tobakspropositionen ser man att tobaksindustrin på varje punkt i förslaget behandlas som en jämbördig remissinstans, som man också gärna refererar till.

De organisationer som genomfört enkäten är den pan-europeiska cancerorganisationen ECL, organisationen Smoke Free Partnership i Bryssel samt belgiska Foundation against Cancer.

Undersökningen

Läs vidare