Våra resultat visar att insatser för att förebygga nikotinanvändning bör riktas till tonåringar och unga vuxna med ADHD, skriver forskarna, som är verksamma vid Minnesota University i Minneapolis.

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en diagnostisk benämning för svårigheter som beror på uppmärksamhetsproblem och/eller problem med impulsivitet och överaktivitet. Enligt olika vetenskapliga studier har cirka 5 procent av alla barn i skolåldern ADHD.

I den nya studien ingick 119 deltagare med ADHD och 93 utan. De kom med i studien vid mellan 7 och 11 års ålder då bland annat ADHD-diagnoserna ställdes. Sedan intervjuades deltagarna om sitt eventuella nikotinbruk vid tre tillfällen, vid omkring 18, 20 respektive 22 års ålder.

Det starka sambandet mellan ADHD och nikotinbruk fanns enbart bland dem vars ADHD kombinerades med utagerande problembeteende. Det handlar om sådant utagerande beteende som sammanfattas under beteckningarna trotssyndrom och uppförandestörning. Barn med trotssyndrom har ett negativt, trotsigt och fientligt beteende mot personer i sin omgivning. Barn med uppförandestörning uppträder asocialt på olika sätt. Det kan vara verbala angrepp på andra, men också aggressivt fysiskt våld.

Tonåringar med ADHD och utagerande beteende började använda tobak vid i genomsnitt 13.9 års ålder, vilket var tidigare än de med bara ADHD och de utan ADHD. I 18-årsåldern var det nästan tre gånger så vanligt att använda nikotin om man hade ADHD och beteendeproblem som om man inte hade det.

90 procent av tonåringarna med ADHD och beteendeproblem använde nikotin åtminstone någon gång under studien. Detta gällde 77,4 procent av dem utan ADHD.

Forskarna diskuterar möjliga orsaker till att unga med ADHD och utagerande beteende använder mer nikotin. En hypotes som ofta lyfts fram är att det delvis kan handla om självmedicinering. Nikotin kan minska vissa av ADHD-symtomen genom att bland annat öka koncentrationsförmågan.

Läs vidare