Det är en åklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm som åtalat paret. Åtalet är resultatet av en utredning som inleddes sedan finländska Cancerfonden och finländska Action on Smoking and Health, ASH, i november 2010 till Internationella åklagarkammaren anmält den omfattande försäljningen av svenskt snus till EU via internet.

Det är en försäljning som bryter mot flera EU-direktiv och mot den svenska förordningen om förbud mot utförsel av snus, 1994:1266.

Paret åtalas för grov smuggling eftersom smugglingen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning. De åtalas enligt lagen om smuggling därför att den gäller vid brott mot alla lagar och förordningar som föreskriver förbud mot utförsel av en viss vara.

Åklagaren yrkar böter, företagsbot, på 1 556 000 kronor och en summa på 1 185 000 kronor som motsvarar värdet av det utbyte som smugglingen gett. Sammanlagt drygt 2,7 miljoner.

Bevisen om smugglingen säkrades bl a vid en husrannsakan hemma hos den åtalade mannen, som är i 70-årsåldern. Av mejl mellan kvinnan, 37 år, och mannen framgår att de haft kännedom om att deras verksamhet inte var laglig, bl a hade de ett exemplar av förordning 1994:1266, som Skatteverket skickat i oktober 2008.

Annat bevismaterial är skärmdumpar som avslöjar internetförsäljning där paret varit ansvarigt för leverans av snus från Sverige till andra EU-länder.

Den 21 januari i år publicerade tidskriften Tobacco Control en rapport från två brittiska forskare som granskat internetförsäljning av svenskt snus som var tydigt riktad till medborgare i övriga EU, dit export av svenskt snus är förbjuden. Forskarna genomförde köp av svenskt snus via webben i tio EU-länder. De fann att ett 80-tal webbutiker säljer svenskt snus illegalt, de flesta butikerna är registrerade i Sverige.

Forskarnas slutsats blev att EU-kommissionen borde ta itu med den svenska regeringens brist på respekt för de lagar som förbjuder export av svenskt snus till övriga EU-länder.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare