Stockholmsenkäten genomförs varje år i samtliga kommunala högstadieskolor och gymnasier samt många friskolor i Stockholms stad. Dessutom deltar skolor i många av Stockholms kranskommuner. Enkäten riktar sig till elever i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Syftet är att följa utvecklingen av det som kallas normbrytande beteenden – tobaksbruk, alkoholdrickande, narkotikabruk och brottslighet.

Vid 2012 års mätning gjorde TNS-SIFO datainsamlingen och drygt 10000 elever i Stockholms stad besvarade enkäten.

När det gäller rökning ser 2012 års siffror lovande ut. Jämfört med 2010 syns en minskning både bland pojkar och flickor och både på gymnasiet och i nian. 20 % av flickorna i årskurs 9 röker dagligen eller ibland (26 % år 2010), 16 % av de jämnåriga pojkarna röker (21 % två år tidigare). I årskurs 2 på gymnasiet röker 37 % av flickorna (39 % år 2010) och 29 % av pojkarna (30 % år 2010). Siffrorna kan tyda på att den oroande uppgång som synts sedan 2006 kan vara på väg att brytas.

Snusning skiljer sig tydligt mellan pojkar och flickor, både i trend och i nivå. För pojkar minskar snusning i årets mätning, tydligast är detta för pojkar i grundskolans årskurs 9. 2012 års nivåer är lägre än samtliga tidigare år sedan 1998 och sett över hela perioden är det en minskning som framträder. Pojkar i gymnasiets år 2 snusar mer än pojkar i nian. Andelen pojkar som snusar dagligen eller ibland i 2012 års mätning är 21 (gymnasiet) respektive 9 procent (grundskolan). Motsvarande siffror 2010 var 24- respektive 14 procent.

För flickor har 2012 års mätning samma nivåer som vid 2000-talets början, 1 % av niondeklassarna och 2 % av gymnasisterna uppger att de snusar dagligen eller ibland.

Andra glädjande resultat är att allt fler ungdomar svarar att de inte dricker alkohol. Hälften av pojkarna och 45 % av flickorna i årskurs 9 svarar så. På gymnasiet är motsvarande siffror 21 respektive 20 %.

Det syns även en liten minskning av andelen ungdomar med narkotikaerfarenhet och av andelen som klottrat respektive begått allvarliga egendomsbrott.

Här kan du läsa mer om Stockholmsenkäten.

Läs vidare